Jordbruksverket vill ha fler djurskyddskontroller 2013

En stor del av djurskyddskontrollerna förra året gjordes till följd av en anmälan. Därför vill Jordbruksverket genomföra fler kontroller i år.

Ungefär varannan kontroll efter anmälan visar att den var obefogad. Därför vill Jordbruksverket och länsstyrelserna under 2013 särskilt satsa på att effektivisera rutinerna för anmälningsärenden för att ge utrymme för en större andel planerade kontroller.

Det sammanlagda antalet 14 400 djurskyddskontroller ligger på ungefär samma nivå som under 2011, då antalet kontroller gick upp med 13 procent jämfört med 2010.

Under 2012 var kontroller av djurtransporter ett särskilt prioriterat område. I oktober genomförde länsstyrelserna ett projekt som gick ut på att i princip alla gränsöverskridande djurtransporter under en dag skulle kontrolleras.

– Det är positivt att länsstyrelserna ökade kontrollerna av transporter under 2012. Dessa kontroller är viktiga för djurskyddet men också svåra att genomföra. Det är svårt att förutse var en transport befinner sig och det behövs ofta polishjälp för att kunna göra kontroller längs väg, säger Helena Kättström, djurskyddschef på Jordbruksverket.

Under 2012 – i likhet med tidigare år – gällde en stor andel av anmälningarna som kom in till länsstyrelserna hundar och katter. I de fall där länsstyrelserna bedömer att djuren måste tas om hand på grund av dåligt djurskydd handlar det nio gånger av tio om sällskapsdjur.

– Under 2013 vill vi särskilt satsa på att utveckla enklare rutiner för ärenden där länsstyrelsen konstaterar att en anmälan är obefogad. Det gör vi för att skapa utrymme för länsstyrelserna att öka andelen planerade och riskbaserade kontroller, förklarar Helena Kättström.

Ett viktigt samarbetsforum för utvecklingsarbete kring djurskyddskontroller är rådet för djurskyddskontroll, där Jordbruksverket och länsstyrelserna gemensamt verkar för ökad samordning och samsyn. Under 2012 lades grunden för hur rådet ska arbeta och i år finns två huvudsakliga prioriterade områden – dels att minska administrationen kring obefogade anmälningar och dels att inventera djurskyddshandläggarnas kompetensprofiler.

Källa: Jordbruksverket

16 april 2013