Jordbruksverket: ”Seminering av hund kräver tillstånd”

Jordbruksverket: ”Seminering av hund kräver tillstånd”

Länsstyrelsen Värmland har i dagarna åtalsanmält en veterinär och en veterinärklinik till polisen för att utan tillstånd ha seminerat en hund. Jordbruksverket, som utfärdar tillstånden, ser allvarligt på det inträffade.

– Om man inte har tillstånd kan man bli åtalsanmäld och det kan leda till böter om man blir dömd. Det är ofta länsstyrelsen som anmäler, säger Caroline Johansson (bilden), handläggare på Jordbruksverket.

– Det är viktigt att lyfta att man behöver semintillstånd – om det finns veterinärer som inte känner till det.

Länsstyrelsen Värmland som åtalsanmälde den legitimerade veterinären, och veterinärkliniken i Värmland där hen arbetar, till Polisregion Bergslagen efter det att man vid en kontroll i ett anmälningsärende bekräftat att en hund seminerats utan att vare sig kliniken eller veterinären hade nödvändigt tillstånd.

Det finns hittills inga uppgifter om hunden blivit skadad i samband med semineringen. Länsstyrelsen har sekretessbelagt ärendet.

Vad är det som gäller för veterinärer som vill seminera hundar?

– Man ska ha gått en av Jordbruksverket godkända utbildningar i seminering av hund och sedan ska man ansöka om ett semintillstånd hos oss. Tillståndet är enkelt att få, säger Caroline Johansson.

Enligt Caroline Johansson gäller tillståndet tills vidare och kostar inget att få från Jordbruksverket.

Det finns enligt Jordbruksverket cirka 140 veterinärer i Sverige som för närvarande har tillstånd för seminering av hund. Men antalet som har ansökt om tillstånd har gått ner de senaste åren. År 2017 ansökte 12 stycken om tillstånd. Förra året var de sex, och hittills i år är det bara en veterinär som har ansökt.

Eftersom det är länsstyrelsen som har kontrollansvaret när det gäller semintillstånd, vet inte Jordbruksverket hur vanligt det är med brott mot den aktuella lagstiftningen.

– Vi har ingen bild av om det är ett stort problem eller inte, säger Caroline Johansson.

Om man blir dömd för att ha seminerat djur utan att ha tillstånd, kan det påverka om man senare får tillstånd av Jordbruksverket?

– Nej, det tror jag inte. Det viktiga är att man har gått utbildningen så man har rätt kompetens. Vi har inte haft sådana fall tidigare vad jag vet.

Om man har tillstånd och skadat ett djur i samband med seminering och blivit dömd för det, kan man då förlora sitt tillstånd?

– Ja, det kan man. Det är länsstyrelsen som är kontrollerande myndighet och de som avgör hur allvarliga bristerna är i det specifika fallet. Men det skulle kunna vara brister vid själva semineringen eller att man inte uppfyller kraven som finns kring hygien, säger Caroline Johansson.

Fakta:

Detta gäller enligt Jordbruksverket för seminering av hund:

”Man behöver ett semintillstånd för att få seminera hund. Det är vi på Jordbruksverket som utfärdar dessa tillstånd. Nedan finns paragrafer som reglerar detta i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:91) om seminverksamhet med hund och katt.

3 § Anordnaren ansvarar för att alla som anlitas i seminverksamheten har den utbildning som krävs enligt 4 och 5 §§.

5 § Spermasamling och seminering får bara utföras av en veterinär som har gått en av Jordbruksverket godkänd utbildning för aktuellt djurslag.”

Är det enbart veterinärer som kan inneha tillstånd?

”Nej. Det kan vara en anordnare som har en ansvarig veterinär (se paragraferna ovan). Dock får bara veterinärer seminera.”

Text: Håkan Frisell