Debatt: ”Vi behöver våra djurvårdare!”

Debatt: ”Vi behöver våra djurvårdare!”

Nuvarande undantag som tillåter djurvårdare att ge läkemedel löper ut 31 december 2023. Många är oroliga över arbetssituationen därefter. I en debattartikel lägger klinikcheferna Angelica Cederin på Motala Djurklinik och Katarina Kjeller, Lidköpings Djurklinik, fram förslag till nya regler.

Så här ser förslaget ut:

En ny yrkeskategori, djursjukvårdare med möjlighet att nå behörighet för alla läkemedel och narkospassning, ersätter nuvarande djurvårdare nivå 2 och 3. Utbildning ska ske på företag eller gymnasieskola. Utbildningen kvalitetssäkras genom examination under överinseende av Institutionen för kliniska vetenskaper, Veterinärmedicinska fakulteten, SLU.

Ordet djursjukvårdare upplyser tydligt allmänheten om vilka uppgifter som utförs. Ordet djurvårdare leder däremot tankarna till vardaglig skötsel av friska djur såsom hunddagis, zoo-affär, djurpark. Uttrycken nivå 2 och nivå 3 är obegripliga för en utomstående, det enda som förstås är att arbetet är hierarkiskt ordnat.

För arbetstagare är en riktig benämning av stor betydelse för självkänsla, yrkesheder och stolthet, vilket i sin tur har påverkar den psykiska hälsan.

Syfte med förslaget:

 • Förtydliga ansvarsfördelningen, så att var och en ansvarar för sitt eget arbete och endast för vad hen behärskar och råder över.
 • Skapa resurseffektiva valmöjligheter för narkosbemanning.
 • Skapa sammanhållna yrkesroller.
 • Ge veterinärer ett mer helhetsinriktat arbetssätt som ger bättre överblick, bredare kompetens, mer självkänsla och därmed ökad psykisk motståndskraft.
 • Ge djurvårdare en stärkt och tydligare yrkesroll med möjlighet till kompetensutveckling.
 • Varje företag väljer självständigt den bemanning som passar de egna förutsättningarna.

Djursjukvårdarens framtida arbetsuppgifter:

Ge alla slags läkemedel ordinerade av veterinär eller leg djursjukskötare till kundägda patientdjur, med användande av samtliga administrationssätt.

Ordination ska vara skriftlig och utfärdad i närtid (samma dag). Den ska innefatta djurets identitet, läkemedel, beredningsform och styrka om detta inte är uppenbart, dos och administrationssätt. Djursjukvårdare kontrasignerar skriftligt med tidpunkt, denna dokumentation sparas under dagen.

En veterinär/leg djursjukskötare får ansvara för ordination till högst tre djursjukvårdare samtidigt (under samma arbetspass). Under de första sex månadernas tjänstgöring inom smådjurssjukvård begränsas ordinationsansvar till högst en djursjukvårdare.

Om veterinären/leg djursjukskötaren är förhindrad att utfärda ordinationer skriftligt (på grund av sterilklädsel eller annan orsak) får ordination utfärdas muntligt. Djursjukvårdaren upprepar då ordinationen muntligt för ordinatören som bekräftar. Djursjukvårdaren antecknar, utför och kontrasignerar ordinationen.

Undantagna läkemedel:

 • Vaccin (ska intygas, vilket kräver legitimerad person).
 • Cytostatika (riskfylld hantering kräver utökad utbildning).
 • Lokalbedövning (kräver veterinärutbildning).

Narkospassning som innebär övervakning, narkosprotokoll samt anpassning av narkosmedel-tillförsel enligt ordination av veterinärkirurgen/leg djursjukskötaren som utför ingreppet.

Utbildning av djursjukvårdare:

Gymnasieförlagd med praktisk inriktning och färdighetsträning till anställningsbarhet. Utbildning i djursjukvård ska omfatta 120 timmar lärarledd undervisning av veterinär eller leg djursjukskötare.

Företagsförlagd med ett års praktik inom smådjurssjukvård och 40 timmar lärarledd undervisning av veterinär eller leg djursjukskötare.

Examination och behörighet:

Examination består av skriftligt och praktiskt prov. Bägge genomförs av veterinär med minst tre års heltidstjänstgöring inom smådjurssjukvård med förekommande narkos. Tjänstgöringen får inte vara äldre än fem år, och måste ha påbörjats för högst tio år sedan. Examinatorer handleds av Institutionen för kliniska vetenskaper vid SLU.

Elever med företagsförlagd utbildning examineras tillsammans med skolelever.

Examination finansieras av vederbörandes skola, företagselever betalar självkostnadspris. Institutionen för kliniska vetenskaper får extra anslag för handledning av examinatorer, eller tar ut självkostnadspris av dessa.

Djursjukvårdare får årligen behörighet av veterinär för sina arbetsuppgifter inom läkemedelshantering, tidigast efter viss tids tjänstgöring på samma arbetsplats:

Läkemedel utom för sedering och narkotikaklassade läkemedel efter sex månader.

Läkemedel även för sedering och narkotikaklassade läkemedel efter ett års tjänstgöring.

Läkemedel även för narkosunderhåll efter 18 månaders tjänstgöring och dokumenterad handledning av veterinär för tio narkospassningar för djurslaget* (narkos med iv/it tillförsel av narkosmedel). Narkosprotokollen förvaras tillsammans med djursjukvårdarens behörighetsbevis.
* För övriga djurslag än hund och katt gäller anpassade regler, rådfråga sakkunnig.

Djursjukvårdare som haft viss behörighet och byter arbetsplats får ges samma behörighet efter tre månaders tjänstgöring. Kravet på handledda narkospassningar upprepas på den nya arbetsplatsen.

Ansvarsfördelning:

Djursjukvårdare ansvarar för eget arbete inom sin behörighet. Begreppen ”vetenskap och beprövad erfarenhet” ersätts för djursjukvårdare av ”utbildning och vedertagna rutiner”.

Veterinär ansvarar för sina undersökningar, ordinationer och ingrepp.

Verksamhetsledning ansvarar för arbetsledning och fysiska förutsättningar.

Nuvarande djurvårdare nivå 2 och 3 samt leg djursjukskötare efter införande av nya föreskrifter:

• Djurvårdare nivå 2 och 3 behåller sina nuvarande behörigheter för läkemedelshantering i sex år.

 • Djurvårdare nivå 2 får möjlighet att bli djursjukvårdare. Då krävs samma examen som för företagsförlagd djursjukvårdarutbildning. Avläggs inte sådan inom sex år mister djurvårdaren sin behörighet.
 • Djurvårdare nivå 3 får under sex år möjlighet att bli leg djursjukskötare på övergångsregler liknande dem som användes tidigare. Anordnare av examen ska vara Instutionen för Anestesiologi. Djurvårdare nivå 3 som inte blir leg djursjuksköterska blir i stället djursjukvårdare.
 • En kvot av antalet platser på veterinärutbildningen viks för leg djursjuksköterare med tre års praktik.

  Registrering:

Djurvårdare nivå 2 och 3 som önskar förlänga sin behörighet sänder in kopia av sitt kursintyg till Institutionen för kliniska vetenskaper. Där registreras intygets datum, nivå, elevens namn och personnummer. Djursjukvårdarexamen registreras på samma vis vid Institutionen för kliniska vetenskaper.

Vi vill rikta ett stort tack till alla hjälpsamma kollegor och sakkunniga som på olika sätt bidragit till förslaget. Särskilt tack till Vet Family som samlat in omfattande synpunkter från sina medlemsföretag.

Angelica Cederin Katarina Kjeller, veterinär

Klinikchef Motala Djurklinik Klinikchef Lidköpings Djurklinik

Vad tycker Du? Lämna synpunkter till:

angelica@motaladjurklinik.se Katarina_Kjeller@hotmail.com
klinikchef Motala Djurklinik klinikchef Lidköpings Djurklinik

0141-210971 0510-29800
0703-868499 0702-567656

Just nu pågår en namninsamling som kan skrivas på av dem som ställer sig bakom förslaget. Klicka här.

Den som vill ta del av hela förslaget med diskussionen kan få tillgång till den genom att skicka e-post till Angelica Cederin eller Katarina Kjeller.

Bilden: Katarina Kjellberg till vänster (foto Daniel Ström) och Angelica Cederin till höger.