Utbildningen för djursjukskötare flyttar från Skara

Styrelsen för SLU har beslutat att de tre programmen Djursjukskötare, Etologi och djurskydd och Tilläggsutbildning för utländska veterinärer ska flytta från Skara till Uppsala läsåret 2014/2015. Forskningsverksamheten blir kvar i Skara.

Beslutet är ett led i ett pågående strategiskt arbete inom SLU och har föregåtts av ett förslag från en internationell expertgrupp, en intern remissomgång och synpunkter från externa intressenter.

Motiven för flytten är att garantera utbildningskvaliteten på längre sikt, genom närheten till en större akademisk miljö och infrastruktur i Uppsala, som till exempel Lövsta forskningscentrum och VHC (veterinär- och husdjursvetenskapligt centrum) med nytt universitetsdjursjukhus. Andra motiv är ett effektivare resursutnyttjande genom möjlighet till samordning med bland annat veterinärprogrammet och husdjursagronomerna.

– Efter noggranna överväganden har styrelsen gjort bedömningen att SLU kommer att kunna erbjuda studenterna högre kvalitet i utbildningarna genom en omlokalisering till Uppsala, säger styrelsens ordförande Ingrid Petersson.

Beslutet innebär inte att SLU lämnar Skara. I Skara bedrivs även forskning och exempelvis fältförsök, som kommer att finnas kvar. En framtidsgrupp under ledning av platschef Margareta Stigson har nyligen tillsatts för att i samarbete med lokala intressenter lägga förslag till utveckling av verksamheten vid SLU i Skara.

– Jag förstår att detta är ett tungt besked i dag, men vi kommer att göra allt för att underlätta omställningen för de som berörs, säger rektor Lisa Sennerby Forsse.

Vid SLU i Skara finns ca 120 anställda, varav 30–40 kan komma att beröras av beslutet. I dag finns 270 studenter vid SLU i Skara. De som påbörjat studierna i Skara kommer att få läsa klart sin utbildning där. Nya studenter som tas in till hösten kommer att läsa ett år i Skara och därefter flyttas över till Uppsala.

Beslutet innebär också att de övriga utbildningarna, vars lokalisering behandlades av utredningen, (hippologprogrammet, landskapsarkitektprogrammet, skogsmästarprogrammet) blir kvar på sina respektive campus.