Salmonella undersöks hos nötkreatur

Under april kommer Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt att genomföra en anonym undersökning av tankmjölk från landets alla mjölkbesättningar.

Sverige och de övriga nordiska länderna har under flera decennier framgångsrikt övervakat och bekämpat salmonella i livsmedelskedjans alla led. Vid en mindre tankmjölksundersökning för fem år sedan framkom att Sverige hade en mycket låg förekomst av salmonella.

Under senare år har djurbesättningarna blivit allt större och driftsformerna har förändrats. Vidare finns nu nya, mer effektiva och rättvisande metoder för analys av salmonella. Därför görs nu en rikstäckande anonym uppföljning för att se om läget fortfarande är lika gott.

Den metod som ska användas går ut på att leta efter antikroppar mot salmonella i tankmjölksprov. Testerna är riktade mot de två vanligaste salmonellatyperna på nötkreatur, Salmonella Dublin och Salmonella Typhimurium, men även andra typer av salmonella kan ge utslag i testerna.

Undersökningen omfattar bara mjölkbesättningar. Resultaten ger indirekt en bild av smittläget bland de så kallade specialiserade slaktdjursbesättningarna, eftersom dessa i stor utsträckning köper sina djur från mjölkbesättningarna.

Köttrasdjuren kommer inte att omfattas, men där bedöms förekomsten av salmonella vara mycket låg. Att provta köttbesättningar är dyrt i förhållande till analys av tankmjölksprov. Därför har man valt att i nuläget bara fokusera på tankmjölken.

Undersökningen kommer att genomföras helt anonymt. Syftet är att få en uppfattning om i vilken omfattning salmonella förekommer i landet – inte att hitta enskilda smittade besättningar. Det kommer inte att vara möjligt att få ut provsvar för enskilda besättningar. Inga uppföljande provtagningar eller åtgärder i form av restriktioner kommer att genomföras i besättningar där antikroppar påvisas och resultaten kommer att redovisas utan möjlighet att identifiera individuella besättningar.

Resultaten kommer att publiceras i en projektrapport till Jordbruksverket samt i näringens egna tidskrifter under senare delen av 2013.