Schmallenberg: Påverkan på nöt och får ska kartläggas

Misstankar om infektion med schmallenbergvirus verifierats i flera nötkreatursbesättningar i år. Nu kommer djurägare att tillfrågas om sina erfarenheter.

Alla mjölk- och nötköttsproducenter uppmanas att fylla i en webbaserad enkät, oavsett om man upplevt problem i besättningen som skulle kunna bero på schmallenbergvirus eller inte. Deltagandet är frivilligt och helt anonymt. Resultaten kommer att redovisas under året.

Syftet med undersökningen är att myndigheter och organisationer ska få ökad kunskap om vilka effekter introduktionen av schmallenbergvirus fått i svenska nötkreatursbesättningar.

Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Svenska Djurhälsovården, och Växa Sverige genomför undersökningen tillsammans.

Det för Europa och Sverige nya schmallenbergviruset spreds under 2011 och 2012 snabbt över kontinenten. Viruset sprids av svidknott.

Under slutet av 2012 konstaterades att många fårbesättningar smittats och de som drabbats i början av dräktigheten hade problem med tomma tackor, samt med dödfödda och missbildade foster vid lamningen. Sjukdomen påverkar nötkreatur på liknande sätt.

En liknande enkät genomförs om lamningsresultat.