Koll av djurtransporter visade inga stora brister

Under 2012 gjorde landets länsstyrelser 651 kontroller av djurtransporter, varav 550 i projektet. Det är en markant ökning från 2011. Några stora brister upptäcktes inte, skriver Jordbruksverket.

Orsaken till den stora ökningen av kontroller är länsstyrelsernas gemensamma projekt att under en tidsbegränsad period, göra så många och så bra kontroller av djurtransporter som möjligt.

‑ Genom projektet har vi kunnat se att det inte är några allvarliga djurskyddsproblem med djurtransporterna i Sverige, säger djurskyddschef Helena Kättström.

I länsstyrelsernas kontroll av transporterna har det inte upptäckts några allvarligare brister. De vanligaste bristerna som djurskyddshandläggarna har stött på är att det inte finns korrekt dokumentation och att fordonen saknar rätta skyltar. Endast ett fåtal transporter har haft brister som direkt berört djuren, som för lite strö och dålig ventilation.

Djurtransporter är ett prioriterat område för Jordbruksverket och under 2013 kommer verket att bland annat jobba vidare med de resultat som projektet kom fram till. Jordbruksverket kommer att använda underlagen i sitt arbete med att revidera checklistor och manualer för hur länsstyresen utför och rapporterar in djurskyddskontrollerna.

Syftet är att få mer effektiva och likriktade kontroller och att höja kvaliteten på transporterna över huvudtaget. Under 2012 gjorde Nationellt centrum för djurvälfärd vid SLU tillsammans med Jordbruksverket en studie där de tittade på hur stressnivån hos djuren skulle kunna minska under transporten, och detta är också ett viktigt område att arbeta vidare med.

– Utöver länsstyrelsernas kontroller gör även de officiella veterinärerna vid slakterier många kontroller av transporter med slaktdjur. Dessa ingår inte i statistiken, men är också viktiga, säger Helena Kättström.