Kontrollplan ska ge säkrare mat

Nu finns nationella mål för alla svenska myndigheter som kontrollerar hela livsmedelskedjan i en ny kontrollplan. Det framgår av ett pressmeddelande.

Myndigheterna kommer bland annat att förstärka arbetet med att stoppa matfusket och falska närings- och hälsopåståenden om produkter.
För att kontrollen ska vara riskbaserad, ändamålsenlig och likvärdig är det viktigt att myndigheterna samverkar och att kontroller genomförs i alla led i livsmedelskedjan.

Nu finns nationella mål för alla svenska myndigheter som kontrollerar hela livsmedelskedjan i en ny kontrollplan, skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

De myndigheter som ingår i samarbetet är Livsmedelsverket, Jordbruksverket, länsstyrelserna, Sveriges Kommuner och Landsting, Statens veterinärmedicinska anstalt och Generalläkaren. De har gemensamt uppdaterat den nationella kontrollplanen och arbetat fram strategier och prioriteringar för 2014–2017.

Planen innehåller också övergripande beskrivning av hela kontrollsystemet i Sverige, hur kontrollerna genomförs, hur myndigheterna samverkar och gemensamma projekt.

Prioriterade områden 2014- 2017 är bland annat:

• Tydliga mål för kontrollen inom alla områden, t ex för livsmedel, djurskydd, foder och växtskydd. Kontrollen ska leda till att brister upptäcks och rättas till och att företag och konsumenter känner förtroende för kontrollen.
• Förbättrad förmåga att följa upp hur mål uppnås och efterföljs.
• Särskilda satsningar för att bekämpa livsmedelsbrott.
• Vidareutbildning av personal inom livsmedelskontrollen.
• Särskilda insatser mot falska närings- och hälsopåståenden, främst inom livsmedelsområdet.

Läs hela kontrollplanen här