Allmänheten bakom en tredjedel av anmälningarna

Jordbruksverket sammanställer årligen en rapport över länsstyrelsernas djurskyddskontroller. Årets rapport visar att en tredjedel av kontrollerna gjordes till följd av anmälningar från allmänheten.

– Vi har ett gott djurskydd i Sverige, men det är inte kontrollerna som skapar detta. Djurskyddet grundar sig på en djurskyddslagstiftning som är förebyggande och som har acceptans av djurägarna. Kontrollerna ska sedan verifiera detta, säger Ingrid Eilertz, chef för avdelningen för djurskydd och hälsa.

Av anmälningarna från allmänheten var 50 procent utan anmärkning. 43 procent av det totala antalet djurskyddskontroller är rutinkontroller hos lantbrukare, slakterier, ridskolor, zoobutiker och kennelverksamheter. Fördelningen är densamma som för 2012.

Det totala antalet djurskyddskontroller minskade mellan 2012 och 2013, från 14 410 till 13 780. Några länsstyrelser har angett att anmälningsärenden tagit mycket tid, vilket har påverkat rutinkontrollerna. Rutinkontrollerna är riskbaserade och genomförs enligt EU-förordningar för djurskydd, djurhälsa och livsmedelssäkerhet.

– Vårt gemensamma nationella mål är att 50 procent ska vara riskbaserade rutinkontroller. För att stödja de länsstyrelser som inte når målet, bland annat på grund av många anmälningsärenden, jobbar vi tillsammans för att underlätta prioriteringar och för att effektivisera handläggningen, säger Ingrid Eilertz.