Ny fågelsjukdom i Sverige

Ankvirusenterit (DVE, Duck viral enteritis) har för första gången påvisats i Sverige, skriver SVA. Sjukdomen är mycket smittsam och orsakar hög dödlighet.

Upptäckten gjordes hos en grupp myskankor i en hobbybesättning i Skåne. Sjukdomen orsakas av ett herpesvirus som troligen spridits med vilda fåglar.

Tolv av totalt tretton myskankor i flocken dog i en damm. Två av dem sändes för analys till SVA. I samma damm som myskankorna levde i finns flera andra fågelarter.

− DVE är mycket smittsamt och orsakar hög dödlighet, men inga fler fåglar i det aktuella området verkar ha blivit sjuka, säger fjäderfäveterinär Helena Eriksson vid SVA.

Detta är första gången DVE diagnosticerats i Sverige. Sjukdomen drabbar andfåglar, såsom vilda änder, tamankor, myskankor, gäss och svanar. Viruset förekommer bland fåglar i flera länder i Europa, Nordamerika och Asien. Människor smittas inte av sjukdomen. Effektiva behandlingsmetoder saknas.

DVE kan smitta mottagliga fåglar vid direkt kontakt med smittade fåglar, eller när de utsätts för virus som finns i miljön. Vatten antas vara en viktig smittväg mellan smittade och mottagliga andfåglar. Eftersom viruset även finns bland vilda andfåglar kan smittan spridas genom att tama andfåglar kommer i kontakt med vilda inflygande fåglar i exempelvis dammar.

Sjukdomen är anmälningspliktig och det aktuella fallet är rapporterat till Jordbruksverket.

Källa: SVA