SKK om trubbnosar: ”Vi och veterinärerna har samma mål”

SKK om trubbnosar: ”Vi och veterinärerna har samma mål”

Svenska Kennelklubben välkomnar ökat samarbete med veterinärer. Det framgår av ett svar som SKK ger till det öppna brev som över 500 veterinärer publicerade för ett par veckor sedan. Där kritiserade veterinärerna den avel som leder till att trubbnoshundar drabbas av andnöd. I sitt svar säger sig SKK välkomna brevet och se fram emot ett utökat samarbete med veterinärkåren gällande brakycefalt syndrom.

Så här skriver SKK i sitt svar:

Brakycefala rasers predisponerande problem med andningen är något som SKK likt veterinärkåren identifierat som ett allvarligt hälsoproblem och som SKK under en längre tid arbetat med på olika plan bland annat genom förändrade avelsmål hos berörda raser, en ökad medvetenhet hos domarkåren och upplysning av den hundköpande allmänheten.

SKK har även initierat internationella samarbeten som möjliggör utbyte av erfarenheter och har sedan länge arbetat med och planerat en konferens med fokus på brakycefala rasers problem, vilken är förlagd till kommande vinter. Flera av de aktuella raserna har under senaste decenniet ökat i popularitet och även importen av valpar för dessa raser. För att uppnå de viktiga avelsmålen för en förbättrad hälsa av alla trubbnosade hundar är en internationell samverkan en viktig del.

Veterinärkåren och SKK arbetar som vi ser det mot samma mål, d v s förbättring av hundars hälsa men respektive organisation har tillgång till och använder olika medel för att nå målet. Avelsarbete är ett långsiktigt och träget arbete som tar tid och kompletteras som SKK ser det utmärkt med det kliniska arbetet veterinärer i fält utför. SKK är en intresseorganisation med frivilligt medlemskap där medlemmarna förväntas följa svensk lagstiftning och SKKs regler. På www.skk.se finns mer information om hur organisationen arbetar med hälsofrågor.

SKK har ett väl utvecklat samarbete med veterinärkåren inom olika områden och bidrar ekonomiskt till forskning som rör hundhälsa. Ett ökat samarbete runt brakycefala rasers problematik skulle kunna möjliggöra snabbare förändringar och ökat välmående för våra hundar och är något som vi välkomnar inom SKK. De åtgärdsförslag som framförs i det öppna brevet är helt i linje med SKKs intentioner och pågående arbete. Det är värt att påpeka att SKKs regelverk sedan lång tid inte tillåter att hundar som genomgått kirurgiska ingrepp i andningsvägarna används i avel.

När denna text publiceras har ett första möte mellan representanter för uppropsgruppen och SKK redan skett. Vi ser från SKK:s sida fram emot att under hösten fortsätta de påbörjade diskussionerna och fördjupa samarbetet med veterinärkåren i dessa frågor. Med gemensamma krafter har vi goda möjligheter att nå resultat i arbetet för en förbättrad hundhälsa!

Linda Andersson, veterinärmedicinskt sakkunnig SKK

Sofia Malm, genetiskt sakkunnig SKK

Helena Skarp, chef avdelningen för avel och hälsa SKK

Åke Hedhammar, veterinärmedicinsk rådgivare SKK

Pekka Olson, ordförande SKKs avelskommitté, vice ordförande SKK