16 miljoner i forskningsstöd till SVA

16 miljoner i forskningsstöd till SVA

Formas, forskningsrådet för hållbar utveckling, har beviljat närmare 16 miljoner i forskningsstöd för fem projekt vid SVA de närmaste fyra åren.

De fem projekten som beviljats stöd handlar om:

  • slaktkyckling och koccidios
  • optimerad penicillindosering till gris
  • nötkreatur och ehec
  • nya varianter av influensavirus
  • rödsjuka hos värphöns

Nästan 3 miljoner kr går till forskning kring slaktkyckling och koccidios. Det är laboratorieveterinär Eva Wattrang, SVA, som ska studera samspelet mellan parasiter av Eimeria-släktet och värdceller hos slaktkycklingar och hur deras immunsystem aktiveras av parasiterna. Vid slaktkycklinguppfödning är infektioner med dessa encelliga parasiter ett mycket stort problem. Resultaten kommer att ge ny och viktig information om hur parasiterna interagerar med hönsens immunsystem och vilken typ av immunsvar som krävs för att ge skydd mot parasiterna. Syftet är att testa nya vacciner med nya hjälpsubstanser, som kan ersätta den förebyggande behandling som görs idag med hjälp av så kallade koccidiostatika, som är en typ av antibiotika.

2 miljoner kr går till forskning kring optimerad penicillindosering till gris. Det är biträdande statsveterinär Marie Sjölund, SVA, som under en tvåårsperiod ska undersöka om den kliniska effekten av penicillinbehandlingar kan förbättras genom ändrade dos- och doseringsintervall för gris. Behandling med penicillin mot Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) enligt godkänd dos har visat sig ge dålig klinisk effekt. Bakterien kan orsaka livshotande sjukdom hos grisar. Bakteriers känslighet för antibiotika beror på hur de exponeras för läkemedlet. Projektet syftar till att bevara effekten av smalspektriga antibiotika vilket är gynnsamt ur ett resistensperspektiv. På så vis skulle djurhälsan förbättras och behovet av antibiotikabehandlingar minska.

3,6 miljoner kr får forskning som handlar om nötkreatur och ehec. Det är en tvärvetenskapligt sammansatt forskningsgrupp som under tre år ska forska och utveckla kunskap kring detta, med målet att minska antalet allvarliga fall av ehec, som är relaterade till nötkreatur. Från SVA deltar laborator Ann Lindberg och doktorand Stefan Widgren. I övrigt ingår forskare och experter från Stockholms universitet, SLU, Folkhälsomyndigheten och Uppsala universitet.

Fem svenska myndigheter publicerade nyligen ”Infektion med ehec/vtec: Ett nationellt strategidokument”. I dokumentet konstaterades att det finns kunskapsluckor kring bland annat smittspridning och övervakning av E. coli-bakterier som kan producera giftet verotoxin (vtec), och därmed orsaka blodiga diarréer hos människa (ehec) som kan leda till mycket allvarlig sjukdom.

4,3 miljoner kr får forskning kring nya varianter av influensavirus. Det är postdoc John Pettersson, SVA, som får ett så kallat ”mobilitetsstöd till unga forskare” under en fyraårsperiod . Ämnet för projektet, som till stor del kommer att ske i Australien, är ”evolutionär profilering av nya varianter av influensavirus”.

3 miljoner kr beviljas för att studera rödsjuka hos värphöns. Det är statsveterinär Helena Eriksson, SVA, som under tre år ska studera rödsjuka hos värphöns, med inriktning på epidemiologi, patogenes och immunitet.

Källa: SVA