Nu finns en smärtskala för kor

Nu finns en smärtskala för kor

Nu finns objektiv smärtskala inte bara för hästar, utan även för kor.

För att upptäcka och lindra smärta behövs objektiva mätmetoder. Smärtrelaterade beteenden undersöktes hos mjölkkor i syfte att konstruera en enkel bedömningsskala för smärta som fungerar under produktionsförhållanden.

Femton beteenden studerades och poängsattes hos 43 producerande mjölkkor. Därefter genomfördes en klinisk undersökning för att skilja kor med smärta från kor utan smärta. Djur från båda grupperna behandlades med ett smärtstillande preparat eller med placebo och efter en viloperiod poängsattes kornas beteenden igen. Observatörerna kände inte till gruppindelning eller behandling.

Sex beteenden var signifikant skilda mellan kor med och utan smärta, och tydliga nog att ingå i smärtskalan: ”uppmärksamhet mot omgivningen”, ”huvudställning”, ”öronställning”, ”ansiktsuttryck”, ”beteende vid närmande” och ”ryggposition”. Summan av poäng för dessa beteenden kallades Cow Pain Scale. Måttet var signifikant lägre efter smärtstillande behandling för alla kor som bedömts ha smärta, men inte efter behandling med placebo. Inga skillnader sågs för kor som bedömts smärtfria.

En andra studie med 119 kor från två andra besättningar genomfördes för att ytterligare utvärdera Cow Pain Scale. Resultaten konfirmerades och Cow Pain Scale har potential att användas för smärtbedömning hos mjölkkor under produktionsförhållanden.

Länk till den vetenskapliga artikeln här

Källa: SLU