Riskerna med zinkoxidläkemedel större än nyttan

Riskerna med zinkoxidläkemedel större än nyttan

Riskerna med zinkoxidläkemedel till gris är större än nyttan. Det bedömer den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s kommitté för veterinärläkemedel, CVMP. Ändå kan det dröja innan ett återkallande kan bli aktuellt, skriver Läkemedelsverket i ett pressmeddelande.

Europeiska kommissionen kommer att fatta beslut om zinkoxidläkemedel med stöd av bland annat CVMP:s bedömning. Läkemedelsverket bedömer att det kan komma att dröja innan ett återkallande skulle bli aktuellt.

På initiativ från Nederländerna och Frankrike inledde i februari i år CVMP en vetenskaplig granskning av riskerna för miljön och risken för ökad förekomst av antibiotikaresistens vid användning av läkemedel som innehåller zinkoxid.

Granskningen gällde alla läkemedel godkända i Europa innehållande zinkoxid avsedda för oral administrering till livsmedelsproducerande djur. Sådana läkemedel används för att motverka diarré i samband med avvänjningen hos smågrisar. Vid granskningen värderades såväl stödet för substansens effekt som riskerna för miljö och antibiotikaresistens, för att avgöra om nyttan av behandlingen överväger dessa risker.

CVMP:s slutsats är att behandlingsnyttan inte överväger riskerna för miljön. Det föreligger risk för selektion för resistens men, denna risk för närvarande går inte att värdera fullt ut, anser CVMP.

CVMP:s slutsats överlämnas till den Europeiska kommissionen som kommer att fatta beslut huruvida alla godkännanden för zinkoxidinnehållande läkemedel för oral administrering till livsmedelsproducerande djur ska återkallas. Ärendet hanteras av den ständiga kommittén där alla medlemsländer är representerade.

Användningen av zinkoxid är relativt omfattande i flera EU-länder, vilket innebär att konsekvenserna av ett eventuellt återkallande med kort varsel bör belysas väl. Läkemedelsverket bedömer att det kan komma att dröja innan ett återkallande skulle bli aktuellt.