Stressad redan i väntrummet

Stressad redan i väntrummet

Många djur förknippar veterinärkliniker med obehag. Genom enkla åtgärder kan man skapa en lugnare miljö för både patienter och djurägare, visar en ny studie från SLU.

Hundar som besöker en veterinärklinik blir stressade redan i väntrummet. Det visar en studie från SLU, där forskare har observerat hur hundar beter sig i samband med ett klinikbesök.

I studien ingick 233 hundar som var patienter på Universitetsdjursjukhuset i Ultuna våren och sommaren 2005. Ägarna fick fylla i en enkät där de bedömde hur mycket stress respektive smärta deras hundar upplevde innan de fick träffa veterinären. Därefter fick en för hundarna okänd testledare och den behandlande veterinären göra en likadan bedömning, oberoende av varandra.

Bedömningarna stämde i hög grad överens. Störst variation fanns mellan ägarnas och veterinärens skattning av stressnivån.

– Vi tror att det beror på att ägarna bedömde stressnivån i väntrummet medan veterinären bedömde den under undersökningen, förklarar forskaren Ann-Kristina Lind, studiens huvudförfattare.

Vissa hundar reagerade på hanteringen i samband med undersökningen, andra reagerade på övriga patienter i väntrummet.

Av de 233 hundarna som deltog i enkäten valdes 105 stycken ut till ett praktiskt moment i anslutning till klinikbesöket. Försöket gick ut på att observera hundarnas beteende i ett antal specifika situationer, som interaktion med en främmande person, lek och att få godis.

Det fanns ett tydligt samband mellan stressnivå och hur hundarna reagerade i de olika situationerna. Ju mer stressade de bedömdes vara, desto mindre intresserade var de av socialt utbyte med en främling, till exempel.

Hundarna upplevdes i allmänhet vara mer stressade inne på kliniken än utanför. De var bland annat mindre intresserade av att leka inomhus än utomhus. En möjlig anledning är att de påverkades av andra patienter och lukter i väntrummet.

– Hundarna kan även ha reagerat på tidigare erfarenheter av kliniken, påpekar Ann-Kristina Lind.

64 procent av deltagarna hade varit på kliniken tidigare.

Det finns ett antal faktorer som enligt ägarna kan bidra till att minska stressnivån hos deras hundar när de besöker en veterinärklinik. I sina enkätsvar efterfrågade de bland annat att veterinären tar sig tid att hälsa på hunden, bättre rastningsmöjligheter, kortare väntetider, avskilda utrymmen dit man kan dra sig undan vid behov och tydligare information i receptionen. Ytterligare en tänkbar åtgärd vore att flytta enklare undersökningar utomhus.

– Fler hundar var mer benägna att leka ute än inne på kliniken, så det kan tänkas att de skulle vara mindre stressade om man kunde genomföra vissa undersökningar utomhus, resonerar Ann-Kristina Lind.

Hon framhåller även att 11 procent av ägarna ville ha möjlighet att träna sina hundar inför framtida veterinärbesök genom att komma till kliniken när de är friska. Ju fler positiva erfarenheter av klinikmiljön, desto lugnare patienter.

Text: Renate Larssen