Rön om RS-virus hos kalv kan ge nya läkemedel

Rön om RS-virus hos kalv kan ge nya läkemedel

Ny kunskap om vad som sker i kalvars lungor när de infekteras av RS-virus kan bidra till att nya behandlingar utvecklas. Det kan bli följden av en kartläggning som gjorts av en SLU-ledd forskargrupp. Studien är intressant även för humansjukvården.

RS-virus är en viktig orsak till lunginflammation hos nötkreatur och barn. Kalvar med lungskador växer sämre och allvarliga infektioner hos spädbarn kan ge upphov till barnastma. Människor och nötboskap angrips av olika stammar av viruset, men dessa är genetiskt mycket lika och orsakar likartade sjukdomsförlopp.

– Vår forskning om RS-virus hos kalvar är alltså värdefull även för humanmedicinen, säger artikelns förstaförfattare Sara Hägglund, som är forskare vid SLU:s institution för kliniska vetenskaper.

Immunförsvaret överreagerar ofta mot infektionen, men de vanliga anti-inflammatoriska medicinerna är inte effektiva. Dessa hämmar nämligen produktionen av ämnen (prostaglandin E2, prostacyklin) som just i lungan har en läkande och antiinflammatorisk verkan, vilket de inte har i andra organ.

Ny forskning tyder på att aktiviteten hos vissa vita blodkroppar, neutrofiler, är särskilt förhöjd vid RS-infektioner. Dessa celler producerar proteiner som bildar ett segt slem, ”luftrörspluggar”, som försvårar andningen och försämrar lungans normala reningsfunktioner. De utsöndrar dessutom enzymer som bryter ner lungvävnaden.

Den SLU-ledda studien är den första som har kartlagt förekomsten av hundratals olika proteiner i de nedre luftvägarna i olika skeden av sjukdomsförloppet. Studien bekräftar att neutrofilernas aktivitet är mycket kraftig i lungor hos RS-infekterade kalvar. Hos de sjukaste djuren fann forskarna även förhöjda nivåer av enzymer som bryter ner lungfibrer och av proteiner som ingår i luftrörspluggar. Samtidigt var halterna lägre än normalt av två andra typer av proteiner, dels antioxidanta enzymer, dels ett protein som motverkar bindvävsbildning.

– Vår detaljerade kartläggning av lungans svar på en RS-virusinfektion kan vara till nytta i utvecklingen av läkemedel till både kalvar och spädbarn, säger Jean-François Valarcher, som har lett arbetet. Våra resultat tyder på att läkemedel som dämpar neutrofilernas aktivitet eller har antioxidativa egenskaper kan ge lindrigare sjukdomsförlopp, både på kort och på lång sikt.

Resultaten publicerades nyligen i tidskriften PLOS ONE av forskare från Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala universitet, University of Nebraska (USA), Binzhou Medical University (Kina), INRA (Frankrike) & The Pirbright Institute (England).

Källa: SLU

Bilden: Jean-François Valarcher och Sara Hägglund förbereder provtagning för diagnos av infekterade kalvar. Foto: Jenny Svennås-Gillner.