Förslag till nya föreskrifter vid slakt

Förslag till nya föreskrifter vid slakt

Alla djur som slaktas ska kontrolleras av Livsmedelsverkets veterinärer före och efter slakt. Kontrollavgifterna är en betydande kostnad för slakterierna. Livsmedelsverket föreslår därför att slakterierna ska anmäla sin slakt i god tid för att undvika att extra kostnader uppstår.

Dessutom ska djurkroppar på vilthanteringsanläggningar kontrolleras innan de styckas. En del mindre slakterier slaktar oregelbundet och med kort varsel. Många småskaliga anläggningar finns i glesbygd vilket försvårar Livsmedelsverkets bemanning på grund av långa inställelseresor. När personal måste åka dagen innan kan sena avbokningar öka kostnaderna för Livsmedelsverket. Omvänt kan sena anmälningar om slakt innebära att det inte finns någon veterinär tillgänglig, vilket gör att slakteriet måste skjuta på slakten med ökade kostnader som följd.

Livsmedelsverket vill därför reglera planeringen av kontroll vid slakt för att motverka ineffektivitet i kontrollen. Reglerna ska också bidra till likvärdig behandling, transparens och förutsägbarhet för företagen. Förslaget innebär att företagen lämnar önskemål i god tid och att Livsmedelsverket därefter beslutar om ett kontrollschema. Tillfälliga ändringar kan ske tio arbetsdagar före slaktdagen och avbokning tre arbetsdagar innan.

Förslaget skickades ut i början av maj till 80 remissinstanser och svar ska lämnas senast 1 juni 2018.

Källa: Livsmedelsverket