Läkemedelssekretess kan lättas

Läkemedelssekretess kan lättas

För att antiobiotikaanvändningen ska minskas, kan sekretessen kring läkemedelsförskrivningen behöva lättas. Därför ber regeringen om en analys som underlag för lagändringar.

E-hälsomyndigheten, Jordbruksverket och Läkemedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att se över vilka uppgifter som öppenvårdsapoteken bör lämna till E-hälsomyndigheten för behandling och utlämnande till andra myndigheter och enskilda veterinärer. I dagsläget finns ett antal sekretesshinder för att dela vissa data mellan olika myndigheter. Detta gör att det uppstår problem vid exempelvis analys och sammanställning av statistik kring försäljning av antibiotika till djur, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Myndigheterna ska analysera förutsättningarna för att lämna ut uppgifterna ur ett dataskydds- samt ett offentlighets- och sekretessperspektiv. I uppdraget ingår även att överväga om det finns behov av att ändra eller komplettera befintliga bestämmelser om sekretess eller sekretessbrytande bestämmelser.

E-hälsomyndigheten ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den 15 januari 2020. Läkemedelsverket ska redovisa sina författningsförslag i en särskild rapport vid samma tidpunkt.

Källa: Regeringen