Läkemedelsverket presenterar nya läkemedel för djur

Läkemedelsverket presenterar nya läkemedel för djur

Läkemedelsverket presenterar en rad nya läkemedel för djur. Det framgår av nyhetsbrevet för veterinärer.

Verket påminner också om vikten av att rapportera om biverkningar av läkemedel. Alla godkända läkemedel till djur utvärderas kontinuerligt för att identifiera nya risker för djur, människa eller miljö. Utvärderingen baseras främst på bedömningen av biverkningsrapporter från framför allt veterinärer. Därför är det viktigt att rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket. Om en risk identifieras, kan till exempel informationen i produktresumén uppdateras.

Ett exempel avser ändringarna angående vaccinet Febrivac 3-Plus Vet till mink där Läkemedelsverket under 2017 och 2018 tog emot flera rapporter om minkdöd samt bölder vid injektionsstället från svenska besättningar.
Reaktionerna hade uppkommit cirka 2 veckor efter vaccination, och ungefär hälften av dödsfallen handlar om avlivning.

Resultatet från Läkemedelsverkets utredning tillsammans med flera myndigheter indikerade att hanteringen av vaccinet och hur vaccinationerna hade utförts var av betydelse, dvs. viktigt att injektionerna ges strikt subkutant och att goda hygienrutiner respekteras.

Här följer listan över nya läkemedel för djur:

Nya läkemedel för djur

Hjärta och kretslopp

Cardisure vet. (pimobendan)
För behandling av hundar med kronisk hjärtsvikt orsakad av klaffinsufficiens (återflöde genom mitralis- och/eller trikuspidalisklaffarna) eller dilaterad kardiomyopati.
Oral lösning
[hund]
Ny produkt innehållande den i Sverige godkända substansen pimobendan.

Blod och blodbildande organ

Simparica Trio (moxidektin, kombinationer)
För behandling av fästingangrepp, loppangrepp, skabb, öronskabb, samt demodikos.
Tuggtablett
[hund]

 

Nya generika och parallellimport

Matsmältningsorgan och ämnesomsättning

Enzaprost Bovis (dinoprost)
För brunstinduktion, kontrollerad reproduktion, brunstsynkronisering, synkronisering av ovulation, behandling av utebliven brunst, behandling av endometrit, induktion av abort, igångsättning av förlossning, samt utdrivning av mumifierade foster.
Injektionsvätska, lösning
[nötkreatur]
Enzaprost Bovis är ett generikum till i Sverige godkända Dinolytic vet (Zoetis Finland Oy).

 

Ändrad produktresumé avseende läkemedelssäkerhet
(nya biverkningar, kontraindikationer och försiktighetsåtgärder)

Nedan redovisas nya ändringarna avseende läkemedelssäkerhet på veterinärmedicinska produkter som marknadsförs i Sverige.
Mer information om produkter och dessa ändringar finns att läsa här.Hud

Cytopoint (lokivetmab)
För behandling av kliniska symtom på atopisk dermatit hos hundar.
Injektionsvätska, suspension
[hund]
Ny säkerhetsinformation: kräkningar och/eller diarré har rapporterats förekomma i sällsynta fall från spontana rapporter och kan uppstå i samband med överkänslighetsreaktioner. Behandling ska administreras efter behov.
Neurologiska tecken (anfall, kramper eller ataxi) har observerats sällan i spontana rapporter efter användning av detta läkemedlet.

Vaccin

Febrivac 3-Plus Vet (minkenteritvirus/parvovirus + inaktiverad Clostridium + inaktiverad Pseudomonas)
För aktiv immunisering av minkar mot virusenterit, botulism och smittsam lunginflammation.
Injektionsvätska, suspension
[mink]
Ny säkerhetsinformation: ska injiceras strikt subkutant. Intramuskulär administrering kan orsaka allvarliga vävnadsreaktioner. Observera även att goda hygienrutiner ska respekteras.

Antiparasitära, insektsdödande och repellerande medel

Nexgard Spectra (milbemycinoxim, kombinationer)
För behandling mot loppor och fästingar.
Tuggtabletter
[hund]
Ny säkerhetsinformation: erytem och neurologiska tecken (kramper, ataxi och muskeldarrningar) har rapporterats i mycket sällsynta fall.

Credelio (lotilaner)
För behandling av lopp- och fästingangrepp.
Tuggtabletter
[hund]
Ny säkerhetsinformation: milda och övergående effekter i mag-tarmkanalen såsom kräkning och diarré har rapporterats förekomma i mycket sällsynta fall. Dessa effekter är vanligen övergående utan behandling.

Ögon och öron

Osurnia (betametason och antiinfektiva medel)
För behandling av akut extern otit och akut exacerbation av återkommande extern otit.
Örongel
[hund]
Ny säkerhetsinformation: läkemedlet kan irritera ögonen.
Vid oavsiktlig exponering av ögonen ska ögonen noga sköljas med vatten i 10–15 minuter. Även personer som administrerar läkemedlet ska undvika risken för ögon. Läs mer här.