Postoperativa infektioner hos hundar dyrt för ägarna

Postoperativa infektioner hos hundar dyrt för ägarna

Hundar som behandlas kirurgiskt drabbas relativt ofta av sårinfektioner efter operationen. Det är dock inte klart hur ofta detta inträffar, vad som ökar risken och hur mycket det påverkar kostnaderna för behandlingen. En ny brittisk studie försöker ge svar.

Studien har publicerats i BMJ Vet Record. Där uppskattar artikelförfattarna att sårinfektioner uppkommer efter 3 till 6,6 procent av de fall där hundar opererats.

För att genomföra studien använde forskarna data från ett brittiskt djursjukhus. Datan avsåg 184 hundar som genomgått mjukvävnadskirurgi. Förutom uppgifter om hundens hälsa efter operationen, samlade forskarna också in information om varje djurs ålder, kön, reproduktionsstatus, underliggande tillstånd och ras. De tittade också på kirurgiska faktorer, inklusive vilken typ av kläder som kirurgerna använt vid operation, hur många som deltog vid ingreppet, om studenter fanns med, typen av operation, hur lång tid den tog och hur man slöt såret. Djuren bedömdes på djursjukhuset fem dagar och 10 dagar efter operationen. Forskarna följde också upp efter 30-dagar med ett telefonsamtal till djurägaren.

Efter de 184 operationerna inträffade sårinfektioner i 16 fall, vilket motsvarar 8,7 procent. Åldern, könet och rasen på hunden påverkade inte risken för postoperativa sårinfektioner. Men forskarna lyckades identifiera vissa faktorer som var förknippade med en ökad risk. Till exempel fann de att steroida antiinflammatoriska läkemedel ökade risken för infektion. Enligt forskarna kan förklaringen vara att dessa läkemedel orsakar immunsuppression, vilket höjer risken för infektion.

Författarna fann också att risken för postoperativa infektioner var större hos hundar med förhöjda blodsockernivåer (hyperglykemi) före operationen. Detta samband har inte tidigare visats hos djur, men hyperglykemi en känd riskfaktor för motsvarande infektioner hos människor. Det beror på att hyperglykemi minskar förmågan hos vita blodkroppar att passera genom kapillärväggarna, vilket hindrar dem från att nå infektionsstället.

Risken ökade också hos de hundarna vars operationer varade längre än 1 timme. På humansidan anses lång operationstid vara en riskfaktor för postoperativa sårinfektioner. Även djur som behövde urinkateter löpte högre risk för infektion, liksom hundar som inte fick bära tratt efter operationen.

När det gäller kostnaderna för postoperativa sårinfektioner fann forskarna att de postkirurgiska kostnaderna steg med 142,2 procent, främst beroende på fler uppföljande besök, ytterligare behandling samt olika odlingar och antibiotikakänslighetstester.

I denna studie använde forskarna vad de kallar ett ”aktivt övervakningssystem”, vilket innebär att utbildad personal kontrollerade det kirurgiska såret med jämna mellanrum.

Författarna tror att detta bidrog till att de rapporterade en högre infektionshastighet än i tidigare studier där sådan övervakning inte tillämpades.

Källa: Medical News today

Länk till den vetenskapliga artikeln här