Intervacc får Vinnova-pengar för att ta fram vaccin mot mastit

Intervacc får Vinnova-pengar för att ta fram vaccin mot mastit

Vaccinföretaget Intervacc tilldelas medel från Vinnova för att fortsätta utveckla sitt vaccin mot Staphylococcus aureus-infektioner som kan orsaka mastit hos mjölkkor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Projektet samfinansieras av Intervacc och Vinnova inom ramen för innovationsprojekt i små och medelstora företag från hösten 2019. Finansiering avser en fas i ett prekliniskt utvecklingsprogram med en budget om 3,9 miljoner kronor.

Vinnova motiverar beslutet att bevilja ansökan så här:

Projektresultaten bedöms ha goda förutsättningar att bidra positivt till något eller några av målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Vidare bedöms företagets analys av eventuella risker kopplade till hållbarhetsmålen samt planerade åtgärder, vara genomtänkt.

Projektplanen är väl genomarbetad och beskriver ett tydligt fokuserat och genomförbart projekt. Projektbudgeten bedöms vara trovärdig.

Företagets resurser i form av tidigare erfarenheter, samt kompetens, nätverk och utrustning ger goda förutsättningar att nå uppsatta mål.

–Det är ett väldigt gott betyg åt vår verksamhet och vår vaccinteknologi samt för våra vaccinkandidater mot mastit på mjölkkor. Projektet har möjlighet att nå framgång internationellt. Nu kan vi omgående förstärka våra satsningar på detta vaccin, säger Jan-Ingmar Flock forskningschef på Intervacc.

Mastit hos mjölkkor är ett stort problem i hela världen. Bara inom EU uppstår mer än 2,6 miljoner fall av mastit som kan kopplas till Staphylococcus aureus per år. Mjölkindustrins kostnader globalt förknippade till mastit beräknas till närmare 270 miljarder kronor. Mjölkindustrin påverkas genom minskat mjölkutbyte, låg mjölkkvalitet, kasserad mjölk och för tidig avlivning av produktiv mjölkboskap. Behovet av ett nytt effektivt vaccin som komplement till andra förebyggande åtgärder är alltså stort.

Behovet av att utveckla nya och säkra vaccin är i fokus. Kampen mot antibiotikaresistenta bakterier och sjukdomar som får global spridning är prioriterad och den förs både på humansidan och inom djurhälsa. Många infektioner som drabbar människor utvecklas hos djur och går över till människor, vilket också gäller bakterier som utvecklat antibiotikaresistens.

Utvecklandet av nya effektiva vacciner för profylatisk behandling spelar i det här sammanhanget en viktig roll, skriver Intervacc i sitt pressmeddelande.

Källa: Intervacc