SVA startar övervakning av vattenlevande djurs hälsa

SVA startar övervakning av vattenlevande djurs hälsa

SVA har tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten (HaV) startat ett långsiktigt övervakningsprogram inriktat mot vild fisk, kräftdjur och blötdjur.

 

Övervakningen av vilda djurs hälsa som har pågått drygt 70 år i Sverige, har hittills bara omfattat landlevande djur förutom vissa riktade insatser mot sjukdomar bland annat hos lax och kräfta. Nu väntas samarbetet ge en representativ bild av hälsan hos viktiga vattenlevande arter.

– SVA kan nu följa och analysera sjukdomsläget hos våra djur på ett mer heltäckande sätt, säger Ann Lindberg, generaldirektör vid SVA.

Det innebär också betydligt bättre möjligheter att tidigt hitta och utreda hälsoproblem.

– Det kommer att få stor betydelse på sikt och jag är väldigt nöjd med vår samverkan, säger Jakob Granit, generaldirektör vid HaV.

Programmet omfattar djur som lever i både salt, bräckt och sött vatten. Fiskar som lax, torsk, skrubbskädda, sandskädda och ål är i fokus.

– Vi inriktar oss också på havskräfta, hummer, blåmussla, flodpärlmussla, ostron och sötvattenlevande kräftor. För den sistnämnda är kräftpesten speciellt intressant, säger Fredrik Ljunghager, utredare på HaV.

Hälsan hos fisk-, kräftdjurs- och blötdjursbestånd är en alltmer efterfrågad indikator för att bedöma tillståndet i vattenmiljöer. Systematiska mätningar och insamling av data är viktigt för att kunna göra detta och upptäcka förändringar. Det är även viktigt för att anpassa förvaltningen och göra riktade åtgärder för att bibehålla och skapa hållbara bestånd

– Det gäller såväl smittsamma sjukdomar som effekter av klimatförändringar, miljöföroreningar och invasiva främmande arters förekomst och påverkan på ekosystemen, säger Hampus Hällbom, bitr statsveterinär vid SVA.

Under 2000-talet har en rad händelser kopplade till försämrad hälsa hos fisk uppmärksammats. Exempel är sårskadad och mager fisk, framför allt torsk, i Hanöbukten, ökad frekvens av parasiter hos torsk samt omfattande sjuklighet och dödlighet på lax.

Rapporter från privatpersoner om döda och skadade djur tas gärna emot. Den som gör ett fynd kan gå in på SVA:s rapporteringssida och lämna rapport: https://rapporterafisk.sva.se

Källa: SVA Foto Maja Kristin Nylander