Donation stöttar tre forskningsprojekt om djurvälfärd

Donation stöttar tre forskningsprojekt om djurvälfärd

Skonsammare ringmärkning av fåglar, hästar som bidrar till biologisk mångfald och test av hästars viktbärande förmåga. Det är tre projekt vid SLU som får dela på 706 400 kr från Marie-Claire Cronstedts stiftelse.

Det tre projekten är:

Gotlandsruss som naturvårdare

I ett tvärvetenskapligt projekt under 2014–2015 undersökte forskare om Gotlandsrusset, i dag en hotad husdjursras, kan ha en uppgift som landskapsvårdare. Hypotesen var att extensiv, men kontrollerad, hållning av russ på ogödslade naturbetes- och skogsmarker kan vara ett sätt att öka den biologiska mångfalden i svenskt jord- och skogsbrukslandskap och samtidigt bibehålla djurvälfärden. Resultaten från projektet visar att åretruntbetande russ hjälper att bevara och restaurera artrika skogsbetesmarker och hagar. I projektet samlades även data utifrån ett välfärdsprotokoll för häst, Welfare Quality, som nu ska sammanställas med stöd av donationen. Detta kommer att ge kunskap om hur extensiv hållning av häst påverkar deras upplevda välfärd. Mottagare av gåvan är docent Margareta Stéen, fil dr Sofie Viksten och forskare Elke Hartmann.

Korta tiden i fångenskap vid ringmärkning av fåglar

Ringmärkning av fåglar har utförts i Sverige i över 100 år och gör det möjligt att studera levande fåglars liv i detalj. Men ringmärkningen kan samtidigt påverka fågeln. Dess utsatthet och energiåtgång ökar ju längre tid den är i fångenskap. Genom att studera ringmärkningens olika moment, med målet att kunna förkorta hanteringstiden från det att fågeln fångas in till dess att den släpps, kan djurvälfärden förbättras. Forskningsresultatet från projektet kommer också vara till stöd kring tillämpningen av 3R-principen inom ringmärkning, som handlar om att ersätta, minska och förbättra djurförsök. Donationen går till docent Adriaan de Jong och veterinär Johan Lindsjö som genomför studien.

Viktbärande förmåga hos islandshästar

Turridning på islandshäst har lett till debatt om hur tunga ryttare islandshästar tål. Den hittills enda studien som gjort på området visade på en stor variation på bärkraft hos olika individer. Nu vill man därför i ett doktorandprojekt utveckla ett test för hur man beskriver en individuell hästs bärkapacitet som kan användas som standard världen över. I projektet som är ett samarbete mellan SLU och Hólar University College på Island, kommer också frågan huruvida hästens bärkraft kan förbättras med hjälp av träning att undersökas. Huvudmottagare av donationen är professor Anna Jansson.

Källa: SLU