Försvaret utbildar veterinärer i slakt

Försvaret utbildar veterinärer i slakt

Försvarsmakten, FM, planerar att under hösten anordna en unik utbildning för sina anställda veterinärer. FM har ett allt större behov av veterinärer som är kunniga i slakt, och som i sin tur kan utbilda soldater och rekryter i det.

– Vår verksamhet med slakt ökar. Nu satsar vi på att vidareutbilda våra veterinärer, säger Karin Granath, stabsveterinär på FM.

Karin Granath berättar att det är första gången FM anordnar en intern utbildning inom slakt för veterinärer som har anknytning till FM. Livsmedelsverket har ombetts att hjälpa till med den teoretiska utbildningen inom slakt och patologi.

Eftersom det handlar om utbildning med djur har FM sedan två år tillbaka fått tillstånd från en försöksdjursetisk nämnd att bedriva slakt som försöksdjursverksamhet. Tillståndet omfattar bland annat djurslagen fjäderfä (tamhöns), kanin, tamren och hägnad hjort.

Kött från de av FM slaktade djuren får inte avsättas på den svenska marknaden utan konsumeras enbart av FM.

I dagsläget slaktar FM enligt uppgift bara cirka 100 fåglar och kaniner per år. Det finns också ett samarbete med ett slakteri i Norrland där FM:s personal kan delta vid slakt av ren.

I första hand är det 10 veterinärer som är kopplade till FM som ska gå den nya utbildningen.

Vad är det veterinärerna får med den här utbildningen?

– Man får den fältmässiga miljön. Det blir en helt annan typ av miljö än ett slakteri. Det kan vara kyla det, kan vara värme. Det är väldigt viktigt att veta hur man hanterar kött och livsmedel när man inte har tillgång till kyl och frys eller fasta faciliteter för handtvätt.

Tanken är enligt Karin Granath att FM:s veterinärer utbildas i djurskyddslagstiftningen så de kan övervaka djurskyddet så att djuren hanteras väl. Men även att veterinärer kan bedöma sjukliga förändringar i slaktkropp som kan äventyra hälsan för soldater och rekryter.

– De ska inte bli sjuka av maten. Vi utbildar instruktörer som utbildar soldater och rekryter för att de ska kunna överleva i olika miljöer.

Vad behöver veterinärkåren känna till om det här?

– Det är viktigt att man har i åtanke att man i framtiden kan komma att få betydelse för djurskydd, smittövervakning och livsmedelssäkerhet vid eventuellt höjd beredskap. Om det är så att det blir en större kris i samhället, oavsett vad du jobbar med, så kan det bli aktuellt att du kan får stödja något län, säger Karin Granath.

Bildtext: Karin Granath, stabsveterinär på FM foto: FM.