Svara på studentenkät om psykiskt välbefinnande

Svara på studentenkät om psykiskt välbefinnande

Hur upplever du att arbetssituationen påverkar ditt psykiska välbefinnande? Det vill veterinärstudenten Felicia Hogrell ta reda på i sitt examensarbete. Hjälp henne genom att svara på hennes enkät.

Studien utförs av Felicia Hogrell som ett examensarbete vid veterinärprogrammet (30hp), SLU. Handledare är Helena Röcklinsberg, docent i etik och universitetslektor i djuretik. Undersökningen riktar sig till klinisk verksamma veterinärer och det tar ungefär fem minuter att besvara frågorna.

Felicia Hogrell understryker att deltagandet är helt anonymt och att alla uppgifter kommer att behandlas så att obehöriga inte kan ta del av dem.

Har du några frågor, kontakta Felicia Hogrell på fell0001@stud.slu.se. Enkäten är öppen till och med den 31 oktober.

Klicka här för att komma till enkäten.