Psykologstudenter kartlägger psykisk ohälsa inom djursjukvården

Psykologstudenter kartlägger psykisk ohälsa inom djursjukvården

Anna Olsson och Ossian Hagevi är psykologstudenter vid Mittuniversitetet som skriver en kandidatuppsats på temat psykisk ohälsa hos djursjukvårdspersonal. Som den del i kunskapsinsamlingen genomför de en enkätstudie.

En av studenterna, Ossian Hagevi, har nära släkt som arbetar inom djursjukvården vilket har honom en inblick i de höga psykiska krav som jobbet innebär, skriver de i ett mail till VeterinärMagazinet.

”Genom nyheter, vänner och senare vetenskaplig forskning upptäckte vi att veterinärer i flera länder tenderar att ha en högre grad av psykisk ohälsa och suicidrisk än den övriga befolkningen. Det finns studier som tyder på att övrig djurvårdspersonal också har förhöjd risk för ångest, depression och suicidtankar. Så vitt vi vet saknas svensk forskning om veterinärers och djursjukskötares mående i samband med arbetet. Vi finner det intressant att vissa yrken sticker ut när det kommer till psykisk ohälsa och vill bidra till kunskapsläget. Mycket forskning i Sverige har undersökt välmående hos vård- och omsorgspersonal, men ännu har djurvårdspersonalens välbefinnande lämnats outforskad”, skriver de.

Nu hoppas de att så många som kan vill bidra till deras datainsamling genom att besvara enkäten. Förhoppningen är att bidra till framtida forskning.

Enkäten riktar sig till yrkesverksamma och legitimerade veterinärer och legitimerade djursjukskötare vid smådjursmottagningar i Sverige, med svenska som förstaspråk. Deltagarna får besvara påståenden om välmående, arbete och relaterade upplevelser. Det tar ungefär 12–15 min att svara på frågorna. Det är naturligtvis helt frivilligt att medverka i studien och man kan när som helst avbryta sitt deltagande. Det material som samlas in kommer att sparas och analyseras. Samtliga uppgifter redovisas på ett sätt som omöjliggör identifiering av enskilda personer, varken vi som utför studien eller de som får ta del av resultatet kommer kunna spåra några uppgifter till specifika personer, lovar Anna Olsson och Ossian Hagevi.

För att besvara enkäten, klicka här