Kryptosporidier är vanligt hos svenska grisar

Kryptosporidier är vanligt hos svenska grisar

Svensk grishållning skiljer sig i många fall från annan europeisk grishållning med skarpare regler för att främja djurvälfärd. En negativ biverkan av de svenska åtgärderna skulle kunna vara en förhöjd risk för spridning av kryptosporidier. För att ta reda på om de svenska förhållandena påverkar smittrisken har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och Statens veterinärmedicinska anstalt undersökt förekomsten av kryptosporidier hos svenska grisar.

Analys av träckprover från djur i alla åldrar kunde visa att kryptosporidier troligt är en vanligt förekommande parasit hos gris. Kryptosporidier identifierades i varje provtagen besättning och i totalt 25% av alla undersökta prover. Parasiten återfanns hos grisar i alla åldrar men det var vanligast hos tillväxtgrisar och slaktgrisar. I huvudsak var det grisens egna arter av kryptosporidier som identifierades, men även C. parvum som kan smitta människa påvisades.

Kryptosporidier är encelliga parasiter som kan smitta alla ryggradsdjur och som framförallt orsakar diarré. Grisar utvecklar oftast inga sjukdomssymptom när de smittas, men infektion kan leda till försämrad tillväxt och symtomen kan förvärras om grisarna samtidigt är infekterade av till exempel ett virus. Kryptosporidier hos gris är också av intresse eftersom grisarna kan bära arten Cryptosporidium parvum som orsakar sjukdom hos människa.

Läs hela rapporten här.

Källa: SLU Foto: Satu Knape