Biverkningsrapporteringen behöver bli enklare

Biverkningsrapporteringen behöver bli enklare

Veterinärer och djursjukskötare upplever det som allt för krångligt att rapportera misstänkta läkemedelsbiverkningar till Läkemedelsverket. De anser också att tillgängligheten till uppdaterad produktsäkerhetsinformation behöver förbättras. Det visar en enkät som Läkemedelsverket genomförde förra året.

Läkemedelsverket har kartlagt veterinärers och djursjukskötares benägenhet att rapportera biverkningar som de misstänker kan ha uppstått efter användning av läkemedel för djur. Det gjordes med hjälp av en enkät som skickades ut förra året. Syftet var att öka biverkningsrapporteringen. Nu har svaren från enkäten analyserats och resulterat i en artikel i den digitala tidskriften Vet Record Open.

Undersökningen besvarades av anonymt av 412 veterinärer och legitimerade djursjukskötare. Den visade att de flesta veterinärer följer nationell lagstiftning genom att rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket – ändå rapporteras långt ifrån alla misstänkta biverkningar. Samtidigt bygger systemet på frivillighet, och uppskattningsvis förblir över 90 procent av misstänkta biverkningar orapporterade. Enligt enkätdeltagarna bör rapporteringssystemet vara så enkelt och effektivt som möjligt, och de efterlyser bland annat möjlighet att rapportera direkt från ett elektroniskt journalsystem. Artikelförfattarna påpekar att den digitala tekniken för att ta emot biverkningsrapporter från journalsystemen redan finns hos Läkemedelsverket. Användaren bör uppmuntra leverantörerna att utveckla enkla rapporteringslösningar i systemen.

Slutsatsen är att rapporteringsfrekvensen för misstänkta läkemedelsbiverkningar borde kunna förbättras. Graden av kunskap om hur och när rapportering bör ske varierar inom gruppen, vilket påverkar rapporteringsfrekvensen. Ett sätt att öka rapporteringsgraden är enligt Läkemedelsverket att uppmuntra djursjukskötare och djurvårdare att rapportera biverkningar. Tillgängligheten och distributionen av uppdaterad produktsäkerhetsinformation behöver förbättras.

Artikelförfattarna påpekar att läkemedelsövervakning baserad på spontant rapporterade misstänkta biverkningar är ett kraftfullt verktyg för att upptäcka potentiella risker hos läkemedel. Som ett resultat av undersökningen kommer Läkemedelsverket att på olika sätt försöka minska underrapporteringen av läkemedelsbiverkningar och förbättra tillgången till uppdaterad produktsäkerhetsinformation. Det som behövs är bland annat utbildningsinsatser, nya digitala rapporteringsverktyg och nya kommunikationsstrategier. Som en första åtgärd har Läkemedelsverket börjat utveckla ett nytt webbformulär för biverkningsrapportering med planerad lansering under slutet av 2021.

Länk till artikeln i Vet Record Open här