Webbenkät ska kartlägga hat och hot mot veterinärer som djurskyddsanmäler

Webbenkät ska kartlägga hat och hot mot veterinärer som djurskyddsanmäler

Veterinärstudenten Mikaela Neijdebros examensarbete handlar om veterinärers djurskyddsanmälningar och eventuella kopplingar till hot, trakasserier och våld som veterinärer utsätts för. Nu behöver hon svar på en webbenkät.

Finns det en koppling mellan praktiskt djurskyddsarbete och upplevda hot, trakasserier och våld som veterinärer utsätts för? Den frågan vill Mikaela Neijdebro ha svar på. Bakgrunden är att djurskydd är en viktig del av veterinärers roll i samhället. Ett av veterinärens verktyg för att upprätthålla djurskyddet i Sverige är djurskyddsanmälningar vid misstanke om brott mot djurskyddslagstiftningen.

De senaste åren har Mikaela Neijdebro sett att media och samhället uppmärksammat veterinärers utsatta position genom att belysa psykisk ohälsa, det höga antalet självmord inom yrkeskåren, och det som uppfattas som hot och våld vid yrkesutövandet, inklusive olika typer av drev i sociala medier. Hennes målsättning är att kartlägga i vilken utsträckning hot, trakasserier och våld är en faktor i djurskyddsarbetet för veterinärer som arbetar kliniskt med produktions- och/eller sällskapsdjur. Kartläggningen kan ge insikt i eventuella problem kring djurskyddsarbete som kan ligga till grund för framtida diskussioner om hur ett tryggare och säkrare praktiskt djurskyddsarbete kan utvecklas.

Som en del av studien har Mikaela (tillsammans med sina handledare Lotta Berg och Cecilia Lindahl) tagit fram en webbenkät som riktar sig till kliniskt verksamma veterinärer. Målet är att få veterinärernas syn på praktiskt djurskyddsarbete vad gäller upplevda risker rörande hot, trakasserier och/eller våld. Enkäten är frivillig och helt anonym.

Länk till enkäten här