Operationsmetoden viktig för resultatet vid korsbandskirurgi

Operationsmetoden viktig för resultatet vid korsbandskirurgi

Hos hundar är korsbandsskada en vanligt förekommande knäledssjukdom som ofta behandlas kirurgiskt. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och Norges miljö- och biovetenskapliga universitet har undersökt förekomsten av allvarliga komplikationer hos hundar som opererats för korsbandsskada.

I studien analyserades journaldata från 255 hundar som opererats för korsbandsskada vid de två universitetens djursjukhus under perioden 2011-2016. Vid behov kontaktades djurägare och behandlande veterinärer för att komplettera informationen.

Totalt drabbades 25 procent av de opererade knälederna av allvarliga komplikationer efter operationen. Komplikationer relaterade till det kirurgiska implantatet och sårinfektioner var vanligast förekommande och risken för komplikationer påverkades av vilken operationsmetod som användes. Hundar som opererades med tekniken tibial plateau levelling osteotomy hade lägre risk för komplikationer jämfört med hundar som opererades med lateral fabellotibial sutur. Komplikationsrisken påverkades också av ålder och vikt, där yngre och tyngre hundar hade ökad risk för komplikationer.

Studiens resultat kan användas som stöd för veterinärer och djurägare som står inför val av operationsmetod för hundar med korsbandsskada.

Studien finansierades av Agria Djurförsäkring.

Läs hela studien här.

Källa: SLU