Ny läkemedelsmonografi för Solensia

Ny läkemedelsmonografi för Solensia

Läkemedelsverket har gjort en ny läkemedelsmonografi för Solensia, ett smärtstillande medel för katter.

Läkemedelsmonografi innebär att Läkemedelsverket har gjort en bedömning av ett läkemedels effekt och säkerhet. När det gäller Solensia, skriver Läkemedelsverket att Solensia är det första läkemedlet till katt som utövar smärtstillande effekt genom hämning av Nerve Growth Factor (NGF). Det utgör ett nytt behandlingsalternativ för lindring av smärta associerad med osteoartrit.

En smärtstillande effekt har verifierats i placebokontrollerade studier, skriver verket. En signifikant högre andel Solensia-behandlade katter uppnådde kriterierna för en lyckad behandling jämfört med katter i placebo-gruppen efter första och andra behandlingstillfället, däremot var skillnaden inte längre signifikant efter den tredje behandlingen. Den smärtlindrande effekten av Solensia har inte jämförts med andra läkemedel godkända för smärtlindring vid osteoartrit hos katt, såsom NSAID:er.

Värt att notera är att Solensia lindrar smärta men någon antiinflammatorisk effekt har inte påvisats.

Säkerhetsprofilen är god. Endast milda lokala injektionsreaktioner har noterats som biverkan. Biverkningsprofilen förefaller därmed bättre för Solensia än för andra läkemedel godkända för liknande indikationer.

Solensia ska inte administreras till dräktiga eller lakterande djur eller till avelskatter på grund av dess teratogena och fetotoxiska effekter. Det ska heller inte användas till djur yngre än ett år då NGF bedöms som viktig för normal utveckling av nervcellsystemet. Samtidig användning med NSAID har inte utvärderats och bör därför undvikas.

Källa: Läkemedelsverket