5 frågor till landsbygdsministern

5 frågor till landsbygdsministern

VeterinärMagazinet ställde fem frågor om veterinärbristen till nya landsbygdsministern Anna-Caren Sätherberg (S).

1.Hur ska Sverige komma till rätta med veterinärbristen?

–Dels handlar det ju om att vi behöver utbilda fler veterinärer. Vi har i budgetpropositionen satsat på att förstärka utbildningen av veterinärer och djursjukskötare vid SLU. Det handlar om en satsning på 37,5 miljoner 2022 som successivt ökar till 71 miljoner per år från 2027. I och med den satsningen kan ytterligare 40 veterinärer och 20 djursjukskötare utbildas årligen. Utbyggnad av veterinärutbildningen kräver också investering i nya lokaler, vilket möjliggörs med regeringens satsning.

–I somras fattade regeringen beslut om att tillsätta en stor utredning av hela veterinärmarknaden. I det ingår att titta på frågan om personalförsörjning och bedöma behovet av antalet utbildningsplatser både på kort och lång sikt. Utredningen ska också titta på hur vi får en fungerande djursjukvård i alla delar av landet och för alla olika djurslag. Vilket ansvar ska exempelvis privata aktörer ha för jourtäckning? Hur ska det statliga åtagandet se ut? Det här är viktiga strukturfrågor som vi måste gå till botten med.

2.Kommer pengarna räcka för att avhjälpa veterinärbristen?

– Även andra faktorer än fler utbildningsplatser i Sverige påverkar, exempelvis hur många veterinärer som utbildar sig utomlands.

3.Kan det bli möjligt att brittiska veterinärer kan godkännas på samma premisser som dem från EU?

–Utredaren ska titta på behovet av antalet utbildningsplatser men även om andra åtgärder kan vara aktuella. Det handlar till exempel om att bedöma om ytterligare åtgärder bör vidtas för att möjliggöra för veterinärer med examen från ett land utanför EU/EES och Schweiz att verka inom djurens hälso- och sjukvård.

4.Din företrädare Jennie Nilsson talade om att den privata sfären behöver ta sitt ansvar för jourberedskap och en större veterinärbrist i glesbygd. Men hur ska någon part kunna ta större ansvar om det inte finns veterinärer?

–Detta är en jätteviktig fråga och vi jobbar ju aktivt med att lösa den. Vi tillför budgetmedel och väntar också på utredningens förslag.

5.Sverige anser sig ha världens bästa djurskydd – kan man ha det om det när bristen på veterinärer är så stor?
–Sverige har världens bästa djurskydd, och det ska vi fortsätta ha. Vi har en stark djurskyddslag, och den ska följas av alla. Budgetsatsningarna och utredningen är viktiga steg mot att lösa veterinärsbristen.

Text Ingrid Kindahl Foto Magnus Liljegren