Oklart vilken bedövningsmetod som är bäst när fisk slaktas

Oklart vilken bedövningsmetod som är bäst när fisk slaktas

Odlad fisk skyddas av svensk djurskyddslagstiftning, men kunskapsbristen stor om hur fiskar ska hållas, skötas, hanteras och slaktas på bästa sätt. Per Hjelmstedt från SLU har i sin doktorsavhandling använt olika mått på stress för att identifiera hot mot fiskars hälsa och välfärd i samband med transport och slakt.

När ett djur upplever stress kan detta oftast mätas genom en ökning i hjärtfrekvensen. I studierna använde Per Hjelmstedt och hans kolleger små inopererade dataloggrar för att under en längre tid kunna bedöma hur fiskarnas stressnivåer förändrades i samband med olika moment under transport. Resultaten visade tydligt hur fiskarna stressades av bland annat trängsel och håvning.

– Vi vet att stressen under eller strax efter en transport kan bli så pass kraftfull att fiskar dör. Därför är det oerhört viktigt att rutiner för transporter utformas på ett sätt som minimerar stressen och att fisken får god tid att återhämta sig efter en sådan händelse, säger Per Hjelmstedt.

Slakt av fisk inom vattenbruket ska ske på ett sätt som gör att fisken inte upplever smärta, lidande eller rädsla. Med hjälp av en nyutvecklad teknik för mätning av hjärnaktivitet hos fisk har forskarna undersökt hur fiskar på bästa sätt kan bedövas före avlivning.

– Resultaten visar att bedövning med koldioxid är en utdragen process där fisken uppvisar tecken på kraftig stress innan den förlorar medvetandet, medan både slagbedövning och elbedövning ger omedelbar och långvarig medvetslöshet om de utförs på rätt sätt, säger Per Hjelmstedt.

Det finns fortfarande stora frågetecken kring hur man på ett tillförlitligt sätt kan bedöma effekten av en bedövningsmetod. Forskarnas resultat visar att det finns en risk att fiskar i dag avlivas medan de är paralyserade utan att ha förlorat medvetandet, och detta oavsett vilken bedövningsmetod som används.

– Resultaten visar också att just möjligheten att mäta hjärnaktivitet hos fisk är absolut nödvändig om man ska utvärdera hur effektiva olika bedövningsmetoder är. Annars går det inte att avgöra om en bedövning innan avlivning har haft önskad effekt, berättar Per Hjelmstedt.

Länk till avhandlingen här

Källa: SLU Foto Albin Gräns