Mer effektiv och modern köttkontroll

Mer effektiv och modern köttkontroll

Kontrollen av slakterier och vilthanteringsanläggningar har blivit effektivare och mer modern. Men målet om sänkta kostnader har inte uppnåtts fullt ut. Livsmedelsverket avrapporterar nu ett uppdrag från regeringen.

Alla djur som slaktas i Sverige kontrolleras av Livsmedelsverkets personal både före och efter slakt. 2017 fick Livsmedelsverket i uppdrag av regeringen att effektivisera denna kontroll av slakterier och vilthanteringsanläggningar, bland annat genom modernisering och digitalisering. Målet med effektiviseringen var bland annat att sänka Livsmedelsverkets kostnader för kontrollen vilket i sin tur kan leda till sänkta avgifter för de företag som kontrolleras.

–Nu har vi genomfört flera effektiviseringar som kommer företagen till del. Vi har inte nått ända fram, och fortsätter sträva efter en mer effektiv och modern kontroll, säger Eiríkur Einarsson, chef för Område kontroll på Livsmedelsverket, i ett pressmeddelande.

Flera effektiviseringar har genomförts. Exempelvis har en digital kontrollapp utvecklats som underlättar för kontrollpersonalen att dokumentera arbetet och därmed frigör tid för mer kvalificerade arbetsuppgifter.
Livsmedelsverket har också tagit bort ett visst kontrollmoment som görs i käkmuskulaturen på nötboskap, dyntsnitt. Det minskar antalet besiktningsmoment på ett antal stora slakterier. Förbättrad uppföljning som har underlättat styrningen av köttkontrollen är ett annat exempel på effektivisering.

Trots olika slags effektiviseringar har inte målet att sänka kostnaderna för kontrollen med 13 miljoner nåtts fullt ut. Orsakerna är flera, bland annat försenades ett antal utvecklingsprojekt på grund av pandemin, samtidigt som veterinärbristen förde med sig behov av dyra vikarielösningar. Den svenska köttproduktionen ökade under perioden, men den ökade volymen minskade möjligheten till att sänka den totala kostnaden för köttkontrollen även om kostnaden per besiktigat kilo kött sjunkit under perioden.

Utvärdering av regeringsuppdraget Modernisering av köttkontrollen
Livsmedelskontroll

Källa: Livsmedelsverket
Foto: Mostphotos