Läkemedelsverket publicerar uppdaterad antibiotikarekommendation för gris

Läkemedelsverket publicerar uppdaterad antibiotikarekommendation för gris

Läkemedelsverket har publicerat en uppdaterad behandlingsrekommendation för antibiotika till gris. Den uppdaterade behandlingsrekommendationer innefattar bland annat tre nya terapiområden.

Målet är att genom korrekt val av antibiotikaklass, dos, doseringsintervall och en väl avvägd behandlingstid säkerställa god effekt och samtidigt minska risken för resistensutveckling. Valet av antibiotikaklass är också betydelsefullt för att bibehålla effektiva behandlingsalternativ för infektionssjukdomar hos gris, och för att reducera riskerna för resistensöverföring till människa.

Läkemedelsverkets huvudbudskap är:

  • Antibiotikabehandling av gris sker i första hand individuellt.
  • Vid val av antibiotika beaktas eventuella risker för djur- och folkhälsan som selektion av resistens kan medföra.
  • Provtagning och resistensundersökning är särskilt viktigt om många djur behöver behandlas samt för att verifiera känslighet mot valt antibiotikum över tid i en besättning.
  • Antibiotikabehandling av en grupp djur där alla individer ännu inte utvecklat klinisk sjukdom övervägs endast i särskilda fall när risken för smittspridning i gruppen är hög, konsekvenserna allvarliga och andra lämpliga alternativ saknas.
  • Ordination av antibiotika, särskilt vid metafylax, kompletteras alltid med anvisningar kring generella och sjukdomsspecifika förebyggande åtgärder såsom miljö-, hygien-, och skötselåtgärder samt om relevant vaccination.
  • För gruppbehandling via foder eller dricksvatten är kompletterande individuell injektionsbehandling av akut sjuka djur med nedsatt foder-/vattenkonsumtion nödvändig.
  • Oavsett administrationssätt är det viktigt att korrekt bedöma djurens vikt för att säkerställa rätt dosering.

Läkemedelsverkets uppdaterade behandlingsrekommendation ersätter den tidigare behandlingsrekommendationen från 2012 och har arbetats fram tillsammans med kliniskt verksamma veterinärer, forskare och experter inom farmakologi, grismedicin, bakteriologi och antibiotikaresistens.

Källa: Läkemedelsverket