Så ska livsmedelskontrollen ske i kris och krig

Så ska livsmedelskontrollen ske i kris och krig

Livsmedelsverket har tagit fram en handbok som ska hjälpa kontrollmyndigheterna att förbereda sig för kris- och krigssituationer. Det framgår av ett pressmeddelande.

Handboken har titeln ”Livsmedelskontroll vid kris och höjd beredskap”. Den vänder sig framförallt till chefer och övrig kontrollpersonal vid myndigheter som kontrollerar att livsmedelsproducenter, restauranger och butiker producerar, tillagar och säljer livsmedel på ett säkert sätt.

– Att vi alla får äta säkra livsmedel och att ingen tillverkare fuskar med maten är avgörande även i en krissituation. Därför hjälper vi nu kontrollmyndigheterna att organisera sig så att även kontrollen kan fungera under ansträngda förhållanden, säger Alexander Sobestiansky, statsinspektör vid Livsmedelsverket.

Handboken stödjer kontrollmyndigheterna med att komma igång med planeringen och att bygga upp sin beredskap, bland annat genom att ta fram och vidareutveckla beredskapsplaner. Handboken ger också en översikt över Sveriges beredskapssystem och en förståelse för de krav som ställs på ledarskap och kommunikation vid en samhällsstörning.

Projektet finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och leds av Livsmedelsverket. I projektgruppen ingår även representanter från flera länsstyrelser och kommuner.

Handboken är en del av arbetet att stärka livsmedelskontrollen så att den fungerar även vid kris och krig. Livsmedelsverket tar bland annat fram olika utbildningar på området.

Livsmedelsverket har, tillsammans med andra myndigheter, flera uppdrag för att bygga upp en uthållig beredskap. Som sektorsansvarig myndighet stödjer och samordnar Livsmedelsverket också de andra beredskapsmyndigheterna i livsmedelsförsörjnings- och dricksvattensektorn.

Källa: Livsmedelsverket