Lantbrukets veterinärer kritiska till ändrade villkor för läkemedelsleveranser

Lantbrukets veterinärer kritiska till ändrade villkor för läkemedelsleveranser

Läkemedelsverkets förslag om ändrade villkor för hemleverans fungerar inte för lantbruket. Det framgår av remissvaren. Än finns chansen att Läkemedelsverket ändrar de delar av förslaget som avser djurläkemedel.

Förslaget från Läkemedelsverket innebär att den slutkund som tar emot en försändelse med receptbelagda läkemedel för sitt djurs räkning måste kunna legitimera sig, även vid hemleverans. Det innebär i praktiken att djurägare måste vara hemma och ta emot leveransen, eller att någon närstående kan uppvisa kundens id-kort samt sitt eget.

Konsekvenserna på lantbruksdjurssidan kan bli förödande, uppger bland andra Christina Molin, vd för distansapoteket Djurfarmacia Apoteket Trollet.

– Det kommer att leda till kraftigt försenade leveranser av läkemedel, vilket i sin tur kommer att skapa akutsituationer där sjuka djur måste ges antibiotika när de förebyggande insatserna inte har fungerat, säger hon till VeterinärMagazinet.

En annan kritikpunkt är att förslaget inte nått alla relevanta remissinstanser, varför Läkemedelsverket skickade ut förslaget på en extra remiss till ett antal aktörer på det veterinärmedicinska området, som inte var med i första rundan.

VeterinärMagazinet har talat med veterinären Helena Kättström, avdelningschef för djurhälsa fält vid Växa Sverige. Vid samtalstillfället hade Växa Sverige inte fått förslaget på remiss, men hon hade ändå tagit del av det och besvarat det innan den förnyade remissen gick ut:

– Om förslaget blir verklighet är det en jättestor försämring för lantbrukare med kobesättningar. Det fungerar inte alls. Våra kunder är nöjda med att läkemedel kan ställas av på gården. De får det de behöver snabbt – ofta har deras närmaste apotek har inte rätt varor hemma. Det är ett ökande problem, säger hon.

Tillsammans med den nya regeln om att antibiotika måste expedieras inom fem dagar, kommer det att skapa många returer, förutspår hon. När recept på antibiotika blir ogiltiga och måste förskrivas på nytt.

Helena Kättström upplever att förslaget är skapat för att lösa problem på humansidan och eventuellt smådjurssidan, där försändelser som hängs på dörrar till villor och hyreshus kan stjälas. Men dessa problem är inte aktuella på lantbrukssidan.

– Man har inte vägt in att riskerna skiljer sig beroende på om den som beställer läkemedel bor i stan eller på en avlägsen gård, säger hon.

I sina remissvar för exempelvis Lundens Djurhälsovård och Gård & Djurhälsan fram liknande argument:

”Vid distribution från distansapotek finns överenskomna avställningsplatser och avisering sker på ett sätt som medför att kunden vet att läkemedelsdistribution är nära förestående och omedelbart kan ta hand om denna. Detta är ett väl fungerande system och risken för feldistribution eller felaktig användning av läkemedel bedöms som mycket låg. Om någon risk ska framhållas är det en större risk att ett distansapotek skulle distribuera fel vara än att leveransen hamnar på villovägar, även om vi trots många leveranser ännu inte drabbats av detta”, skriver Erik Lindahl, vd för Lundens Djurhälsa tillika specialist i grisens sjukdomar i sitt svar.

Erik Lindahl påpekar också att förslaget strider mot den livsmedelsstrategi som beslutats av Sveriges Riksdag, samt att läkemedelsbehandlingar sker i tätt samarbete med veterinärer inom ramen för Villkorad Läkemedelsanvändning, en hantering som är noggrant reglerad.

Håkan Henrikson, vd för Gård & Djurhälsan, hänvisar också till livsmedelsstrategin som han menar inte kan uppnås om inte olika myndigheter samverkar. Han skriver så här i sitt remissvar:

”I det arbetssätt som har utvecklats kring läkemedelshantering är en viktig del att förskrivningen från våra veterinärer till våra kunder, är att läkemedel även fortsättningsvis kan levereras direkt till kund.”

Enligt Malin Eklöf, läkemedelsinspektör vid Läkemedelsverket, överväger myndigheten att ändra förslaget om hemleveranser avseende djurläkemedel. Några sådana ändringsförslag har dock ännu inte lagts.

Text: Ingrid Kindahl