Krav på extern utredning av missförhållanden inom SVF

Krav på extern utredning av missförhållanden inom SVF

Ett antal medlemmar i Sveriges Veterinärförbund planerar att skicka en motion till fullmäktigemötet 2024, med krav på att en extern utredning ska tillsättas vad gäller anklagelser om allvarliga missförhållanden inom förbundet.

VeterinärMagazinet har tagit del av motionen, som kommer att skickas till fullmäktige. Bakgrunden är de förhållanden som framkom i en artikel i Arbetet, som publicerades i november. Där skildrades bland annat hur en anställd på förbundet trakasserats och därefter utsatts för repressalier när hon anmält trakasserierna, hur förbundet försökt mörka detta, hur förbundet brutit mot lagen om anställningsskydd, med mera.

Motionärerna anser inte att anklagelserna mot förbundet har utretts på ett riktigt sätt, i stället har man tillsatt en intern utredning med uppgift att utreda något annat. I motionen hemställs om att fullmäktige ska besluta att tillsätta en extern och från förbundsledningen oberoende utredning om de anmälda trakasserierna, sexuella trakasserierna och repressalierna samt övriga anmälda missförhållanden under perioden januari 2021 – oktober 2022.

Vidare görs en framställan om att fullmäktige inte ska bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåren 2022 och 2023 innan den externa utredningen är färdigställd och tillställd fullmäktige och medlemmarna.

Text: Ingrid Kindahl