Jordbruksverket välkomnar ansvar från beredskapslagring av varor inom jordbruksområdet

Jordbruksverket välkomnar ansvar från beredskapslagring av varor inom jordbruksområdet Ko med kalv på bete på Gotland Sverige med ladugårdar bondgård i bakgrunden. Bild: Adobe Stock

Jordbruksverket  menar att genom att beredskapslagra varor inom jordbruket som behövs för att tillverka nödvändiga livsmedel kan Sverige upprätthålla livsmedelsförsörjningen under en begränsad tid av störningar. Något de skriver i  i sitt remissvar på betänkandet Livsmedelsmedelsberedskap för en ny tid och de välkomnar förslaget om att ta ansvar för en sådan lagring.

För en månad sedan lämnade Jordbruksverket en rapport till regeringen med förslag om att Sverige bör bygga upp en beredskapslagring av spannmål. Det förslaget ligger väl i linje med det som föreslås i det statliga betänkandet Livsmedelsberedskap för en ny tid och som Jordbruksverket nu gett sitt remissvar på.

Beredskapslagring

Jordbruksverket menar att förslagen i utredningen är välkomna och nödvändiga för att bygga upp Sveriges livsmedelsberedskap.

I utredningen förespråkas förutom spannmålslagring också lagring av insatsvaror till jordbruket, och då framförallt de insatsvaror som krävs för att kunna producera vegetabiliska livsmedel, då det bedöms som mest effektfullt. Det är en uppfattning som Jordbruksverket delar, samtidigt som Jordbruksverket understryker den betydelse som animaliska livsmedel kan ha för människors kosthållning under knappa omständigheter.

– Animalieproduktionen behöver finnas så långt som möjligt under både fredstid och höjd beredskap. Den bidrar till en robusthet i livsmedelssystemet, genom att skapa flexibla förutsättningar för såväl företagens uthållighet och lönsamhet som möjligheten att växla mellan olika livsmedel i takt med tillgången, säger Nils Arin, chef på Jordbruksverkets beredskapsenhet.

Jordbruksverket framför också i sitt remissvar att det behöver finnas tydliga regeringsbeslut för när beredskapslagren får användas – om det bara är vid höjd beredskap eller också vid allvarligare samhällsstörningar i fredstid.

Lagerhållning av läkemedel till djur

En robust livsmedelsproduktion i hela landet kräver att djurhälso- och sjukvård samt smittskyddsberedskap säkerställs. Jordbruksverket menar att det finns starka skäl att också lagerhålla läkemedel till andra djur än de som enbart ingår i livsmedelsproduktionen, men ser en risk att sådan lagring inte kommer med i planeringen.

– Erfarenheter från bland annat Ukraina visar att människor är beredda till stora ansträngningar för att behålla och ta hand om sina sällskapsdjur. Det finns skäl att utgå ifrån att sällskapsdjuren har en betydande effekt på befolkningens välbefinnande och i förlängningen försvarsvilja, säger Nils Arin.

Källa: Jordbruksverket