Misstanke om tuberkulos hos alpackor

En ny typ av diagnostik för tuberkulos hos kameldjur har använts på alpackor som importerats till Sverige från Storbritannien. Fem importerade djur har testats och två visade antikroppsreaktioner mot tuberkulos.

De två alpackorna ansågs utgöra en smittrisk och avlivades. De undersöks nu vidare vid Statens veterinärmedicinska anstalt, skriver Jordbruksverket.

Jordbruksverket kommer att besluta om att tuberkulostesta samtliga alpackor som importerats från Storbritannien under senare år. Denna provtagning kommer att genomföras under sommaren och utvärderas snarast.

– Om tuberkulossmitta har förts in med djuren vill vi snabbt sätta in åtgärder så att andra djur och människor inte blir smittade, säger Helena Kättström som är enhetschef vid Jordbruksverket.

– Tuberkulos hos kameldjur kan vara mycket svår att upptäcka. De kliniska symtomen är vaga och djuren kan vara svårt angripna utan att visa tydliga symtom, säger Karl Ståhl, veterinär och biträdande statsepizootolog vid SVA.

Den testmetod som hittills funnits tillgänglig för att påvisa tuberkulos hos kameldjur har inte fungerat tillfredsställande. Den nya metoden är betydligt känsligare och risken för falskt positiva provsvar lägre.

I Storbritannien är tuberkulos vanligt förekommande hos framför allt nötkreatur och grävlingar. Sjukdomsutbrott hos alpacka är ett växande problem och det finns därför en risk vid import av djur därifrån.

Testmetoderna för tuberkulos som traditionellt använts lämpar sig dåligt för kameldjur. Det har nu tagits fram nya tester där man kan upptäcka antikroppar i blodprov. Även alpackor från andra länder kan testas om tuberkulossituationen i dessa länder gör att import från dem innebär en risk för att föra in tuberkulossmitta till Sverige.

Källa: Jordbruksverket