Bättre flyt behövs i slakten

God planering är avgörande för ett bra flöde i samband med slakt av nötkreatur. I dag finns många brister. Det visar en avhandling som Sofia Wiberg presenterar vid SLU.

En licentiatavhandling som presenteras vid SLU i Skara handlar om djurvälfärd vid slakt av nötkreatur. Veterinär Sofia Wiberg har studerat hantering av nötkreatur i samband med slakt med fokus på både djurens och slakteripersonalens välbefinnande.

Bland annat gjordes beteendestudier av djur och deras skötare där man tittade efter stress eller obehag hos djuren. En hel del olämpliga beteende från skötarnas sida upptäcktes.

– Några djur utförde eller fick ta emot ett stort antal oönskade beteenden, men de beteenden som bedömdes vara mest negativa för djurens välfärd observerades endast ett fåtal gånger, säger Sofia Wiberg, veterinär och forskarstuderande på SLU i Skara.

Många av de oönskade skötarbeteendena utfördes endast av ett fåtal skötare, och en del olämpliga beteenden såsom upprepad användning av elpåfösare observerades. Tidigare forskning visar att det finns ett samband mellan skötarnas attityd och deras beteende gentemot djuren.

I vissa fall kan inredningens utformning påverka skötarnas möjligheter att hantera djuren på ett korrekt sätt; höga väggar i drivgångar kan försvåra drivning framåt och skarpa svängar som gör att djuren stannar upp kan göra att skötarna driver djuren hårdare för att alls få dem att gå.

Resultaten tyder på att ”arbetsflyt” är centralt för både folk och fä.

– För ledningen var ”flyt” viktigt för effektivitet i produktionen. För slaktarna var det viktigt med ”flyt” i arbetet för att de skulle vara nöjda med arbetsdagen, säger Sofia Wiberg.

Något som i hög grad påverkar flytet i arbetet är själva djurflödet, vilket också kan ha stor påverkan på djurvälfärden. Ett ojämnt djurflöde observerades vid flera tillfällen, och många av de då observerade beteendena hos skötarna tolkades som otålighet.
Slutsatsen är att god planering av inkommande slakttransporter samt inredning anpassad till både djur och människor är viktiga faktorer för en god djurvälfärd. En ändamålsenlig inredning kan förenkla drivningen av djuren samt främja ett jämnt djurflöde och därmed bra arbetsförhållanden och en god djurvälfärd. Rutiner och metoder för att driva djur till slakt behöver ses över och diskuteras för att minimera onödig eller hård pådrivning av djuren.

Avhandlingens titel är ”Slaughter – not only about animals. An interdisciplinary study of handling of cattle at slaughter”. Den är en del av ett tvärvetenskapligt projekt med forskare från Sveriges lantbruksuniversitet, Göteborgs universitet och Linköpings universitet.

Källa: SLU