Seoul-hantavirus påvisat hos råtta i Sverige

För första gången har Seoul-hantavirus påvisats i Sverige. Det var en tamråtta som importerats från England för två år sedan som bar på viruset. Hantavirusinfektion är en zoonos.

Den smittade råttan kom in till SVA för obduktion efter att ägarna hade hört om Seoul-hantavirus i Storbritannien varifrån råttan hade importerats. SVA skickade prover vidare till Smittskyddsinstitutet, SMI, för analys och SMI har nu bekräftat att viruset fanns hos råttan.

– Att viruset finns hos en tamråtta innebär en risk för den som hanterar råttan. I det nu aktuella fallet finns inga tecken på att smitta spridits till människor och inte längre någon risk att någon ska insjukna, säger Catrin Vesterlund-Carlson, veterinär, SVA.

– I Sverige har vi sedan tidigare en annan variant av hantavirus, Puumalavirus, som finns hos vilda sorkar och orsakar en mildare variant av hantavirusinfektion – nephropathia epidemica (sorkfeber) hos människor, säger Åke Lundkvist, professor, SMI.

Råttor som drabbas av infektionen blir inte sjuka men utsöndrar virus under lång tid och kan på det sättet smitta människor och andra råttor. Smittspridningen sker framför allt via inandning av damm som förorenats av råttors urin och avföring eller via direktkontakt med saliv, urin eller avföring.

Symptomen hos människor är influensaliknande. En del av patienterna får också njurpåverkan med nedsatt njurfunktion i flera veckor. Människor för inte smittan vidare till andra människor.

Källa: SVA