Femårig strategi mot salmonella

Ansvariga myndigheter har enats om en femårig strategi för att minska antalet fall av salmonellasmitta hos människa, skriver Jordbruksverket.

De flesta svenskar smittas av salmonella utomlands eller via importerade livsmedel. I Sverige rapporteras cirka 3000–4000 salmonellafall på människor varje år. Majoriteten, 75-80 procent, har smittas utomlands. Salmonellasituationen i Sverige är god, sett ur ett internationellt perspektiv. Svensk livsmedelsproduktion är näst intill fri från salmonella.

Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Smittskyddsinstitutet, Socialstyrelsen och Statens veterinärmedicinska anstalt har tillsammans arbetat fram strategidokument med gemensamma mål och angelägna åtgärder för att minska antalet humanfall.

Myndigheterna vill bland annat:

• Fortsätta verka för förbättrad övervakning och kontroll av salmonella ur ett internationellt perspektiv. Till exempel har insatser för att begränsa salmonella i fjäderfäflockar inom EU minskat salmonellafallen hos människor.
•Verka för förbättrad och mer kostnadseffektiv övervakning och kontroll av salmonella i Sverige.
•Identifiera nya viktiga smittkällor och minska risken för smittspridning från dem, till exempel införda eller importerade livsmedel.
•Stimulera tvärvetenskaplig samverkan mellan berörda myndigheter, universitet, högskolor och näringen inom området såväl nationellt som internationellt.

Källa: Jordbruksverket