Mjältbrand i Örebro län

Mjältbrand har konstaterats på en död kviga från en gård i Örebro län. Betesområdet där djuret hittades är spärrat. Fyndet är i närheten av det område som sedan tidigare är belagt med restriktioner på grund av mjältbrandsfall 2011.

En smittskyddsutredning pågår och under tiden betar inga djur på den mark där den döda kvigan misstänks ha blivit smittad. I övrigt ligger inga restriktioner på den aktuella gården.

De människor som varit i direktkontakt med den döda kvigan visar inga tecken på att ha blivit smittade men smittskyddsläkaren har valt att antibiotikabehandla i förebyggande syfte.

Sjukdomen är anmälningspliktig och lyder under epizootilagen. Det innebär att djurägare och veterinärer måste rapportera misstanke om mjältbrand i besättning till Jordbruksverket och länsstyrelsen. SVA ger expertstöd och analyserar prover från misstänkt smittade djur.

Förr grävdes djur som dött i mjältbrand ner, men eftersom bakterierna kan överleva mycket länge i jorden innebär det att man vid t.ex. grävarbeten kan få upp infekterad jord som kan smitta djur som kommer i kontakt med materialet.

Senaste fallet i Sverige var sommaren 2011 vid Kvismarens naturreservat på Närkeslätten. Mjältbrandsutbrottet som då konstaterades drabbade två besättningar där över 20 nötkreatur dog. Platsen sanerades och ingen människa smittades. Efter det mjältbrandsutbrottet har djur som betar i det av Jordbruksverket utpekade restriktionsområdet inom Kvismaren vaccinerats en gång per år. Eftersom det aktuella betet ligger utanför restriktionsområdet, var djuren på betet inte vaccinerade och därför mottagliga för eventuell mjältbrandssmitta.

Källa: Jordbruksverket