Produktion av musslor ökar

Produktion av musslor ökar

Produktionen av matfisk i svenska vattenbruk minskade något under 2013 jämfört med toppåret 2012. Samtidigt producerades det mer musslor jämfört med året innan. Värdet av den sammanlagda produktionen ökade också något, liksom sysselsättningen i branschen.

Det framgår av statistikrapporten Vattenbruk 2013 som Jordbruksverket och Statistiska Centralbyrån publicerar.

Matfiskproduktionen i svenskt vattenbruk gick under 2013 tillbaka något jämfört med den rekordhöga noteringen 2012. Under 2013 producerades 11 663 ton matfisk mätt som hel färskvikt, en minskning med 6 procent. Regnbåge är fortfarande den överlägset vanligaste odlade matfisken och röding den näst vanligaste.

– Minskningen mellan 2012 och 2013 bör ställas i relation till en total ökning på ungefär 150 procent mellan 2007 och 2012, påpekar Adam Johansson på Fiskerienheten som jobbar med främjande av vattenbruk.

Även sättfiskproduktionen minskade marginellt, från 1 046 ton 2012 till 1 016 ton 2013. Regnbåge är den sättfisk som produceras i störst mängd, följd av öring, röding och lax.

Det producerades 1 702 ton musslor under 2013, jämfört med 1 308 ton året innan, en ökning med cirka 30 procent. Denna ökning bör ses i perspektiv av att musselproduktionen sedan 2001 har varierat mellan knappt 1 100 ton och drygt 2 100 ton till följd av bland annat ojämna växtsäsonger och tillfälliga skördestopp.

– Även om produktionen av fisk och skaldjur för konsumtion som helhet gick ner något under 2013 så ökade det sammanlagda värdet av produktionen från 340 miljoner kronor till 357 miljoner kronor mellan 2012 och 2013, vilket är glädjande. Samtidigt ökade sysselsättningen i branschen något under 2013, säger Adam Johansson.

I det som kallas vattenbruk ingår både fiskodling, odling av kräftor för konsumtion och utsättning och odling av musslor. I Sverige odlas fisk både som ”matfisk”, det vill säga för konsumtion och som ”sättfisk”, vilket kan betyda både fisk som sätts ut i naturliga vatten (t.ex. obligatoriska kompensationsutsättningar från kraftverksbolag, utsättningar för sportfiske- och bevarandeändamål) och fisk som föds upp på en plats och när den blivit större flyttas in i en matfiskodling.

Källa: Jordbruksverket