Mjölkkor dog troligen av mögel i majsfoder

Mjölkkor dog troligen av mögel i majsfoder

Mögelangripet majsensilage är den troliga orsaken bakom att ett 30-tal kor hastigt insjuknade på en gotländsk gård tidigare i år. Det visar den utredning som gjorts av SVA, distriktsveterinär och SLU.

Ensilaget innehöll mögelsvampar som bildade gifter, något som tidigare inte påvisats i denna fodertyp i Sverige.

Det var under några veckor i februari-mars i år som en lantbrukare märkte att hans mjölkkor inte mådde bra och att mjölkproduktionen tydligt minskade. Djuren hade hög feber, stark salivavsöndring, nedsatt allmäntillstånd och problem med luftvägarna. Några kor självdog medan andra fick avlivas. De behandlingar som sattes in av veterinär hade ingen entydig effekt.

Vartefter korna insjuknade, minskade mjölkproduktionen och var till slut reducerad med 25 procent. När Per Häggblom, foderexpert vid SVA, och distriktsveterinären utredde händelsen framkom att samtliga djur hade fått majsfoder från en ny silo, där grönt mögel hade upptäckts på ytan och tagits bort.

– Vi bestämde oss för att analysera majsensilaget och fann då mögelsvampar av arten Penicillium. Vissa prover innehöll stora mängder mögelsvampar, där vissa arter producerar mögelgifter som kan vara farliga, säger Per Häggblom.

När lantbrukaren upphörde med foder från den nya silon, slutade djuren att insjukna.

– En trolig orsak till de allvarliga effekterna är att korna exponerats för höga halter av främst mögelgiftet mykofenolsyra. Detta har sannolikt slagit ut deras immunsystem vilket ledde till att de drabbades av lunginfektioner, säger Per Häggblom.

Intressant är att mykofenolsyra används inom humanmedicinen för att trycka ned immunsystemet hos människor. Förutom detta mögelgift hittades roquefortin C i foderproverna. Inget av dessa gifter har tidigare påvisats i majsensilage i Sverige. De har dock rapporterats förekomma i sådant foder i andra länder i Europa.

– Vi rekommenderar att man är mycket noggrann i samband med ensilering av majs för att undvika mögelangrepp. Även veterinärer bör vara uppmärksamma på den här typen av problem, framhåller Per Häggblom.

Källa: SVA