Nordhavsräkan rödlistad – men inte hotad

Nordhavsräkan rödlistad – men inte hotad

ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet kommer ta med nordhavsräka på den svenska rödlistan. Den placeras i kategorin Nära hotad (NT) eftersom antalet under en tioårsperiod har minskat mer än vad som kan anses som normala fluktuationer.

Vad säger det egentligen att en art är Nära Hotad och vilka konsekvenser får det? Kategorin Nära hotad används när en art inte riktigt når upp till någon av hotkategorierna eller med säkerhet klassificerar sig i någon av dem, men minskningen har varit så pass påtaglig att den särskilt bör rödlistas och därmed uppmärksammas.

Nordhavsräkans biomassor har minskat kraftigt och som mest mellan åren 2006 och 2011. Den rödlistas på grund av den populationsminskning som skett under den senaste tioårsperioden, 2005-2014. Minskningen beräknas (ICES data) ha uppgått till ca 35 procent (10–60 procent) under perioden vilket motsvarar kategorin Sårbar (VU). Men det finns en osäkerhet om att den observerade minskningen är en del av en naturlig fluktuation, därför rödlistas nordhavsräkan i kategorin Nära hotad. Den blir alltså rödlistad men bedöms alltså inte i dagsläget som hotad.

Den 28 april publiceras Rödlista 2015 i sin helhet vid konferensen Flora- och faunavård.

(Källa: SLU)