Smågrisar får mest antibiotika

Smågrisar får mest antibiotika

Enligt en gemensam studie vid SLU och SVA är antibiotikaanvändningen i svenska grisbesättningar generellt är låg. Men en minskning är möjlig i vissa besättningar. Riktade åtgärder mot dessa besättningar och fokus på smågrisperioden är troligen effektivaste vägen att ytterligare minska antibiotikaanvändningen.

För att hitta strategier som kan minska antibiotikaanvändningen inom grisproduktionen kartlades användningen i 60 svenska grisbesättningar under ett år. Den åldersgrupp som fick flest behandlingar var nyfödda grisar fram till avvänjning. Bensylpenicillin var den mest använda antibiotikatypen, och det var vanligast att behandla med injektionspreparat. För avvanda grisar var oral behandling med tylosin vanligast. Individuella behandlingar dominerade, men gruppbehandlingar förekom och var vanligast hos avvanda grisar.

Andelen behandlingar varierade mycket mellan besättningarna, där ett fåtal besättningar stod för majoriteten av behandlingarna.

Länk till den vetenskapliga artikeln här