Pengar till klimatforskning

Pengar till klimatforskning

Hur påverkar de stigande temperaturerna hälsan hos renar och renskötare? Det är en av de frågor som ryms inom ett brett, tvärvetenskapligt projekt som nu får 28 miljoner kronor av nordiska NordForsk.

Projektet ska pågå 2016-2020 och kommer att behandla effekter av klimatförändringen på infektionssjukdomars utveckling och spridning och hur detta påverkar människors och djurs hälsa samt samhällen i norr. De medverkande forskarna täcker olika områden såsom klimat, ekologi, veterinärmedicin, medicin, samhälle, genus och ursprungsfolks livsvillkor.

– Min uppgift är att koordinera det arbete som görs på djur, framförallt på renar i Sverige, Norge, Finland och på Grönland. Det kommer att innebära intervjustudier av renskötare, provtagning samt blod- och träckanalyser av renar, säger laborator Ann Albihn vid SVA och adjungerad professor vid SLU.

Den pågående klimatförändringen märks först och mest i norr. I nästa steg följer att spridning av infektionssjukdomar ändras. Flertalet aktuella sjukdomar är zoonoser.

 

– Pågående förändringar i nordliga ekosystem har hittills underskattats och projektet vill öka kunskapen om en hållbar utveckling i norr. Detta innebär förändringar också för samhället i stort, till exempel genom påverkan på näringar som renskötsel, jakt och turism. För forskarlaget som inkluderar även unga forskare, är tvärvetenskapligt samarbete mycket viktigt, säger Ann Albihn.

Det nya projektet, ”Klimatförändringens effekt på infektionssjukdomars epidemiologi och samhällen i norr”, leds av tre forskare från olika vetenskapsmiljöer. De tre är Ann Albihn, Birgitta Evengård, projektledare och professor i infektionssjukdomar vid Umeå universitet och Tomas Thierfelder, docent i miljö- och geoinformatik vid SLU. Från SVA deltar även forskaren Mikael Leijon. Forskarkonsortiet har en total budget på 47 miljoner norska kronor efter att man nu får 28 miljoner norska kronor från NordForsk.

I projektet deltar förutom de tre forskarna från Uppsala och Umeå även Stockholms universitet, University of Sheffield i England, Universitetet i Nordland i Norge, Meteorologiska institutet i Finland, Statens Seruminstitut i Danmark, Arctic Federal University i Archangelsk, Pasteurinstitutet i Sankt Petersburg i Ryssland, samt Darthmouth College i Hannover, USA.

NordForsk är en organisation under Nordiska ministerrådet, som finansierar och möjliggör nordiskt samarbete inom forskning och forskningsinfrastruktur.

Källa: SVA