Svårt skydda tamdjur

Svårt skydda tamdjur

Jordbruksverket har på uppdrag av regeringen och tillsammans med Viltskadecenter sammanställt forskning från hela världen om metoder för att skydda tamdjur mot angrepp av rovdjur. Syftet är att visa om och hur effektiva metoderna är och hur de kan passa svenska förhållanden. Bristen på korrekt genomförda studier gör det dock svårt att bedöma effekterna.

Jordbruksverket anser också att man böra ta fram metoder som bättre kan förutsäga var i landskapet och i vilka besättningar det är sannolikt med rovdjursangrepp på tamdjur.

Källa: Jordbruksverket